Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5465
Title: До використання водоростей як індикаторів забрудненості при гідрохімічній та еколого-санітарній оцінці якості водних ресурсів: дослідження транскордонних річок Чернівецької області
Authors: Сінченко, В. Г.
Николаєв, A. М.
Караван, Ю. В.
Тураш, М. М.
Keywords: якість води річок Прут, Сірет, Дністер
біоіндикатори забруднення річкових гідроекосистем
оцінка якості поверхневих вод
bioindicators of pollution of river hydro ecosystems
water quality of rivers Prut, Siret, Dniester
assessment of surface water quality
Issue Date: 2017
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: До використання водоростей як індикаторів забрудненості при гідрохімічній та еколого-санітарній оцінці якості водних ресурсів: дослідження транскордонних річок Чернівецької області/ В. Г. Сінченко, A. М. Николаєв,Ю. В. Караван, М. М. Тураш// Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2017. - № 2. - С. 61-71.
Abstract: Проведено аналіз ряду показників гідрохімічного та трофо-сапробіологічного блоків критерію якості води річок Прут, Сірет та Дністер. Здійснено класифікацію вод, визначено їх гідрохімічні індекси. Для окремих ділянок річок розраховано оптимальний коефіцієнт розведення води, величина якого характеризує гідрохімічну якість по відношенню до води мінерально повноцінного джерела питного водокористування. Представлено результати відносної оцінки показників трофо-сапробіологічного блоку. За ними встановлено просторові особливості зміни якості води в гідроекосистемі річок. Стан річки Сірет оцінено за показниками критерію екологічної якості води. Параметри гідробіологічної складової визначено за індексом сапробності. В якості додаткового біоіндикатору використано угруповання фітоперифітону. Визначено категорії якості води відповідно до критеріїв, які зазначені в нормативних документах України. Звернуто увагу на високу інтегральну чутливість застосованого біоіндикатору до змін в гідроекосистемі річки.
Results of determination of a number of indicators of hydrochemical and trophicsaprobiological blocks of the criterion of surface water quality of the rivers: Prut, Siret and Dniester are presented. Classification of the water bodies by categories has been carried out, their hydrochemical indices have been determined. For individual sections of the rivers an optimal breeding coefficient, which characterizes the chemical quality of a water was calculated. The values of the trophic-saprobiological block were used to assess the ecological state of investigated water bodies. According to the parameters, the spatial features of changes in water quality in the hydroecosystems have been established The ecological state of the river Siret was estimated by the index of the criterion of ecological water quality. Parameters of the hydrobiological component are determined by the bioindicators, which is used as a phytoperiphyton group. The averaged water quality classes according to the quality criteria of the document Ukraine were determined. The high integral sensitivity of the applied bioindicators to changes in the hydroecosystem has been confirmed.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5465
Appears in Collections:Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2017. - №2 (16)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ebzr_216-2017_1-61-71.pdf649.07 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.