Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/553
Title: Реформування системи оподаткування в Україні на сучасному етапі
Authors: Орищин, Т. М.
Голяк, М. І.
Keywords: система оподаткування
реформування
податки
економічне зростання
платники податків
tax reform
taxes
economic growth
the taxpayers
Issue Date: 2015
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Орищин, Т. М. Реформування системи оподаткування в Україні на сучасному етапі / Т. М. Орищин, М. І. Голяк // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2015. - № 1. - С. 96-104.
Abstract: В статті розглянуто проблему реформування системи оподаткування України. Податкове регулювання є одним із визначальних чинників конкурентоспроможності національної економіки та одним з найголовніших важелів забезпечення економічного зростання держави. Існуюча система оподаткування характеризується внутрішньою неузгодженістю її складових, нестабільністю, складністю, невідповідністю принципам соціально-економічної справедливості, негативним впливом на розвиток національної економіки. Саме тому було запропоновано ряд змін до системи оподаткування, які відповідними нормативно-правовими актами закріплено і впроваджено в практику. З метою дослідження та узагальнення результатів реформування системи оподаткування України та аналізу її впливу на економічне зростання зроблено оцінку внесених змін щодо основних прямих та непрямих податків. Результатом проведення дослідження є зроблені висновки, що з урахуванням змін до Податкового кодексу цілу низку старих проблем системи оподаткування розв'язати до кінця так і не вдалося. Заходи із реформування мали спростити і здешевити систему адміністрування податків. Проте зменшення кількості податків ще не означає поліпшення їх адміністрування і не впливає на спрощення ведення бізнесу в Україні. В тому контексті першочерговим завданням є зниження податкового тягаря і встановлення оптимального співвідношення прямого та непрямого оподаткування.
This article is intended to the problem of Ukraine tax system reforming. Tax regulation is one of the determining factors of the competitiveness of the national economy and one of the main levers of economic growth of the state. The current tax system was characterized by internal inconsistience of its. components, instability, complexity, inconsistency to the principles of social and economic justice, the negative impact on the development of the national economy. That is why were proposed a number of changes to the tax system, that are approved and puted into practice by the relevant regulations. In order to study and summarize the results of the tax reforms in Ukraine and analyses its impact on economic growth was made an assessment of the changes in relation to the major direct and indirect taxes. The result of the study are conclusions that were done during the adoption of amendments to the Tax Code a specific list of problems of the old tax system wasn't solved to the end. Events of reform were to been simplify and reduce the cost of the system of tax administration. However, reducing the number of taxes does not mean an improvement in their administration and does not affect the simplification of the business environment in Ukraine. In this context, the priority task is to reduce the tax load and establish the optimal ratio of direct and indirect taxation.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/553
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2015 - № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5100p.pdf1.54 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.