Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/573
Title: Реструктуризація суднобудівничих підприємств як основа їх економічного зростання
Authors: Єфімова, Г. В.
Keywords: реструктуризація
суднобудівне підприємство
структурні перетворення
вартість бізнесу.
restructuring
shipyard
structural transformation
business value
Issue Date: 2015
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Єфімова, Г. В. Реструктуризація суднобудівничих підприємств як основа їх економічного зростання / Г. В. Єфімова // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2015. - № 1. - С. 127-133.
Abstract: Одним із найважливіших чинників економічного розвитку підприємств суднобудування є їх системна реструктуризація. Метою дослідження є визначення змісту та методології реструктуризації суднобудівного підприємства за допомогою теоретичного узагальнення та системного аналізу сучасних підходів до її проведення. Реструктуризація суднобудівного підприємства це процес комплексної зміни фінансово-економічної, технологічної, виробничо-збутової, організаційно-управлінської структури підприємства і методів функціонування. Це забезпечить ефективне використання потенціалу підприємства і максимізацію його вартості. На основі систематизації основних проблем суднобудівного підприємства визначено засоби їх розв'язання в процесі реструктуризації. За функціональними сферами діяльності визначено види реструктуризації та відповідні можливі причини й зміни в середині підприємства. Реструктуризація суднобудівного підприємства є комплексним процесом структурних перетворень та нововведень. Він спрямований на забезпечення сталого, ефективного розвитку підприємства і нарощення вартості бізнесу в умовах зовнішнього і внутрішнього середовища, що динамічно змінюється. Незалежно від підходу до реструктуризації суднобудівного підприємства, необхідно правильно визначити її концепцію, принцип здійснення перетворень і метод оцінки кінцевого результату запланованих змін.
One of the major factors of economic development of shipbuilding companies are their system restructuring. The study aims to define the content and methodology of the restructuring of shipyards using theoretical synthesis and system analysis of modern approaches to its implementation. The restructuring of shipyards is the process of complex change of financial and economic, technological, manufacturing and marketing, organizational and management structure of the company and methods of operation. This will ensure effective use of the potential of the company and maximize its value. The tools of solution in the process of restructuring of the main problems of shipyards were identified On the basis of their systematization. Types of restructuring and the corresponding possible reasons and changes in the company were identified by the functional areas of business. The restructuring of shipyards is a complex process of structural transformation and innovation. It aims to ensure sustainable, efficient development of enterprise and increasing business value in terms of external and internal environment dynamically changes. Regardless of the approach to the restructuring of shipyards, its necessary correctly identify its conception, principles of the transformation implementation and estimation method of the final result of planned changes.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/573
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2015 - № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5104p.pdf928.79 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.