Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6354
Title: Спосіб точного оцінювання об’єму дзвона еталона витрата газу
Authors: Бродин, Ю. І.
Issue Date: 2001
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 33448 А Україна, МПК G01F 25/00. Спосіб точного оцінювання об’єму дзвона еталона витрата газу / Бродин Ю. І. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № 99021041 ; заявлено 23.02.1999. ; опубл. 15.02.2001, Бюл. № 1. – 3 с.
Abstract: Спосіб точного оцінювання об'єму дзвона еталона витрати газу, який полягає у визначенні площ його поперечних перетинів та висот окремих ділянок з подальшим сумуванням їх об'ємів, який відрізняється тим, що при обмеженій кількості прямих вимірювань діаметрів дзвона за допомогою математичних прийомів здійснюють подрібнення площ поперечних перетинів дзвона на мікросектори з подальшим інтегруванням цих мікроплощ і визначенням повної площі кожного з перетинів по висоті як фігури довільного профілю, що наближається до кругового, з наступним визначенням повного об'єму дзвона як суми об'ємів його ділянок при одночасному підвищенні точності обробки результатів калібрування за рахунок використання ПЕОМ.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6354
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
33448 A.pdf120.23 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.