Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6395
Title: Буферна стійкість та технології захисту деревних насаджень урбоекосистем
Authors: Глібовицька, Н. І.
Бойчук, І. В.
Keywords: захист деревних насаджень
кислотний дощ
буферна стійкість
адаптація
урбанізоване середовище
антропогенне навантаження
woody plants‘ protection
acid rain
buffer stability
adaptation
urbanized environment
anthropogenic loading
Issue Date: 2018
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Буферна стійкість та технології захисту деревних насаджень урбоекосистем / Н. І. Глібовицька, І. В. Бойчук// Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2018. - № 1. - С. 39-45.
Abstract: Досліджено вплив додаткового стресового фактора – «кислотного дощу» на стан буферної системи листків домінуючих деревних рослин міського середовища. Відповідно до посилення рівня антропогенного тиску на рослини спостерігається зниження буферної потенції та стійкості внутрішнього середовища асиміляційних органів, зростання показника зміщення кислотності протопласту у наступному ряді функціональних зон: фонова територія → зона комплексного озеленення → зона житлової забудови → зона транспортних шляхів. Максимальною біоіндикаційною придатністю володіє верба повисла, що пов‘язано зі значною чутливістю виду до умов зростання та низькою екологічною пластичністю. Найвища стабільність буферної системи характерна для гіркокаштана звичайного, що свідчить про пристосувальну здатність виду. Проміжне положення займає клен гостролистий, який належить до середньої категорії стійкості буферної системи листків. Запропоновано заходи захисту деревних насаджень урбанізованих територій
The influence of an additional stress factor – "acid rain" on the state of the protoplast‘s buffer system of the dominant tree plants in the urban environment - is studied. In accordance with the increase of the anthropogenic pressure level on plants, there is a decrease in buffer potency and stability of the assimilation organs‘ internal environment, an increase in the index of acidity displacement of the protoplast in the following row of functional zones: background zone → complex greening zone → housing development zone → transport routes zone. Salix babylonica L. has the maximum bioindicative suitability due to the high sensitivity of the species to the growth and low ecological plasticity conditions. The highest stability of the buffer system is typical for Aesculus hippocastanum L., which indicates the adaptive ability of the species. The intermediate position belongs to Acer platanoides L., which is related to the average stability category of the protoplast leaves buffer system. The measures of woody plantations‘ protection of urbanized territories are offered.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6395
Appears in Collections:Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2018. - №1 (17)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ilovepdf_com-39-45.pdf575.6 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.