Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6475
Title: Акустичний спосіб контролю передпомпажного стану відцентрового нагнітача
Authors: Беккер, М. В.
Шимко, Р. Я.
Семенцов, Г. Н.
Бляут, Ю. Є.
Гіренко, С. Г.
Петеш, М. О.
Сукач, О. В.
Репета, А. Ф.
Issue Date: 2010
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 91465 С2 Україна, МПК F04D 27/02. Акустичний спосіб контролю передпомпажного стану відцентрового нагнітача / Беккер М. В., Шимко Р. Я., Семенцов Г. Н., Бляут Ю. Є., Гіренко С. Г., Петеш М. О., Сукач О. В., Репета А. Ф. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a200907520 ; заявлено 17.07.2009. ; опубл. 26.07.2010, Бюл. № 14. – 5 с. : іл.
Abstract: Акустичний спосіб контролю передпомпажного стану відцентрового нагнітача, який полягає в тому, що акустичні коливання, генеровані контрольованим об'єктом, перетворюють у відповідні аналого-цифрові сигнали і подають їх в систему обробки для отримання характеристик процесів, які генеруються самим вимірюваним об'єктом, який відрізняється тим, що для отримання акустичних сигналів, на робочих поверхнях нагнітача - на вхідному і вихідному конфузорах, встановлюють акустичні сенсори, які формують вихідний сигнал в аналого-цифровій формі, пропорційній амплітуді акустичних коливань, який через систему автоматичного керування надходить по оптоволоконному каналу передачі даних на робочу станцію оператора, де в автоматичному режимі здійснюється алгоритмічна обробка отриманих від акустичних сенсорів сигналів, після чого, шляхом аналізу та співставлення отриманих сигналів відносно відомих наперед критеріїв оцінки виникнення передпомпажних коливань, системою формується попереджувальний сигнал про початок помпажних явищ, який надходить в систему автоматичного керування для формування сигналу керуючої дії на виконавчі механізми, що забезпечують виведення газоперекачувального агрегату в зону стійкої роботи.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6475
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
91465 С2.pdf235.55 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.