Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6480
Title: Спосіб визначення концентрацій важких металів у грунті
Authors: Пендерецький, О. В.
Горбійчук, М. І.
Шуфнарович, М. А.
Issue Date: 2010
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 92534 С2 Україна, МПК G01N 33/24 G01N 5/00. Спосіб визначення концентрацій важких металів у грунті / Пендерецький О. В., Горбійчук М. І., Шуфнарович М. А. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a200900727 ; заявлено 02.02.2009. ; опубл. 10.11.2010, Бюл. № 21. – 8 с. : іл.
Abstract: Спосіб визначення концентрацій важких металів у ґрунті, який включає два етапи: експедиційно-аналітичне накопичення екологічної інформації та екологічне картографування, де на першому етапі за топографічною картою досліджуваної місцевості з певним кроком визначають координати точок, з яких відбирають і аналізують проби ґрунтів з важкими металами і, після аналітичної обробки отриманої інформації, здійснюють другий етап - складання комплексу екологічних карт, який відрізняється тим, що отримані на етапі експедиційно-аналітичного накопичення інформації результати досліджень середнього вмісту кожного з елементів важких металів у земній корі (кларк) та середнього вмісту кожного елемента у ґрунті досліджуваного регіону (регіональний фон) апроксимують за відповідною залежністю за допомогою узагальненої радіальної нейромережі, для чого на вхідний блок, з'єднаний із мережею, подають координати точок відбору проб.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6480
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
92534 С2.pdf568.57 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.