Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6493
Title: Спосіб контролю змочуваності рідиною поверхні твердого тіла
Authors: Чуйко, М. М.
Витвицька, Л. А.
Issue Date: 2012
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 97595 С2 Україна, МПК G01N 13/00. Спосіб контролю змочуваності рідиною поверхні твердого тіла / Чуйко М. М., Витвицька Л. А. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a201015707 ; заявлено 27.12.2010. ; опубл. 27.02.2012, Бюл. № 4. – 3 с. : іл.
Abstract: Спосіб контролю змочуваності рідиною поверхні твердого тіла, що включає нанесення на тверду поверхню досліджуваної рідини та побудову часової залежності відповідного параметра від часу проведення контролю, який відрізняється тим, що досліджують динаміку зміни ємності конденсатора, між обкладками якого знаходиться досліджуване тверде тіло, на яке дозовано наносять досліджувану рідину, після чого здійснюють оцінку якості змочувальних властивостей рідини та твердого тіла шляхом порівняння часових залежностей зміни ємності при змочуванні досліджуваної поверхні еталонною, зокрема дистильованою водою, і досліджуваною рідиною.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6493
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
97595 С2.pdf186.31 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.