Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6516
Title: Спосіб визначення поверхневого натягу і крайового кута змочування на межах розділу фаз методом розгорнутого меніска
Authors: Кісіль, І. С.
Барна, О. Б.
Біліщук, В. Б.
Issue Date: 2014
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 104491 С2 Україна, МПК G01N 13/02. Спосіб визначення поверхневого натягу і крайового кута змочування на межах розділу фаз методом розгорнутого меніска / Кісіль І. С., Барна О. Б., Біліщук В. Б. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a201204602 ; заявлено 12.04.2012. ; опубл. 10.02.2014, Бюл. № 3. – 5 с. : іл.
Abstract: Винахід стосується вимірювальної техніки. Спосіб визначення поверхневого натягу і крайового кута змочування на межах розділу фаз методом розгорнутого меніска включає вимірювання ваги рідини у сформованому меніску навколо циліндра із досліджуваного твердого тіла при зануренні його нижнього кінця в досліджувану рідину та визначення висоти підняття меніска на циліндричній поверхні вертикального циліндра. Згідно з винаходом, отримують експериментальний профіль розгорнутого меніска на межі розділу рідина-газ за допомогою джерела паралельного світла, світлочутливої матриці та пристрою прийому і передачі сигналу від світлочутливої матриці. Оцифровують дані отриманого експериментального профілю меніска за допомогою персонального комп'ютера. На основі результатів оцифрування розраховують висоту підняття меніска, а також розраховують координати неякісно отриманих або відсутніх ділянок всього експериментального профілю від бокової поверхні вертикального циліндра до горизонтальної поверхні досліджуваної рідини, які враховують при подальших розрахунках. Далі розраховують шляхом зміни значень поверхневого натягу і крайового кута змочування такий теоретичний профіль всього розгорнутого меніска, який відповідає всьому експериментальному контуру розгорнутого меніска. Як значення поверхневого натягу і крайового кута змочування вибирають ті значення цих параметрів, які відповідають розрахованому теоретичному профілю всього розгорнутого меніска. Спосіб забезпечує підвищення точності за рахунок зменшення похибок вимірювань.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6516
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
104491 С2.pdf239.17 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.