Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6535
Title: Концептуальні основи метрологічного забезпечення випробувань: загальні положення
Authors: Коробко, А. І.
Keywords: технічне регулювання
концепція
погоджений показник
калібрування
метод випробувань
впливаючий фактор
technical regulation
concept
agreed indicator
test method
influencing factor
calibration
Issue Date: 2017
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Коробко, А. І. Концептуальні основи метрологічного забезпечення випробувань: загальні положення / А. І. Коробко // Методи та прилади контролю якості. - 2017. - № 2. - С. 75-82.
Abstract: Реформування системи технічного регулювання, перехід від обов'язкової сертифікації до підтвердження відповідності вимогам технічних регламентів вимагають удосконалення системи випробувань, її диверсифікації. У свою чергу, перехід на новий організаційний рівень випробувань потребує розробки нових показників і критеріїв оцінювання якості продукції, а відповідно, і розробки нових методів випробувань і їх метрологічного забезпечення. Існуюча система організації і проведення випробувань і їх метрологічного забезпечення вимагає проведення ретельного аналізу і розробки нового підходу. Метою статті є формування концепції розробки нових методів випробувань і їх метрологічного забезпечення відповідно до вимог суспільства. Проведений аналіз існуючої системи випробувань і її нормативного і метрологічного забезпечення свідчить про необхідність розробки нового підходу до організації проведення випробувань на основі поєднання вимог обов'язкових нормативних документів і вимог замовників в частині їх бачення щодо важливості тієї або іншої характеристики на основі реальних досягнень науково-технічного прогресу. На основі проведеного аналізу сформульовано, в загальному вигляді, основні науково- прикладні задачі, розв’язання яких необхідне при розробці нових високотехнологічних і інформативних методів випробувань. Запропонована концепція розробки методів випробувань, яка передбачає поєднання вимог обов'язкових нормативних документів і вимог споживача в частині їх бачення щодо важливості тієї або іншої характеристики на основі досягнень науково-технічного прогресу і реальних умов експлуатації продукції, що випробовується, і з використанням адаптивної інформаційно- логістичної системи метрологічного забезпечення.
Main components are methods and means. Result is experimentally determined quantitative and/or qualitative characteristics (properties) object. Tests are conducted under influence an external influencing factor. Reforming system technical regulation, refusal from mandatory сеrtification, confirmation compliance with requirements technical regulations require improvement test system, its diversification. Transition to а new organizational level testing requires development new indicators and criteria for assessing quality products and, асcordingly, development new test methods and their metrological support, in turn. Existing system testing organization and testing and their metrological support requires careful analysis and development а new арproach. Purpose article is to formulate concept developing new test methods and their metrological support in асcordance with requirements society. Analysis existing test system, its normative and metrological support testifies to need to develop а new арproach to organization tests based on а combination requirements mandatory regulatory documents and requirements customers regarding their visibility. Importance а specific characteristic based on real асhievements scientific and technological progress. On basis analysis, general scientific and арplied problems are formulated, solution which is necessary in development new high-tech and informative test methods. Concept development test methods is proposed, which provides for combination requirements mandatory regulatory documents and requirements customer in terms their visibility importance а particular function based on scientific and technological progress and асtual operating conditions tested products and use an adaptive information and logistics metrological support system
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6535
Appears in Collections:Методи та прилади контролю якості - 2017 - № 39

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5946p.pdf1.36 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.