Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6564
Title: Аналіз сучасного стану і тенденцій розвитку способів визначення ресурсу обладнання довготривалої експлуатації
Authors: Чабан, Н. І.
Миндюк, В. Д.
Keywords: ресурс
залишковий ресурс
прогнозування
обладнання тривалої експлуатації
life
residual life
forecast
long-term operation equipment
Issue Date: 2017
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Чабан, Н. І. Аналіз сучасного стану і тенденцій розвитку способів визначення ресурсу обладнання довготривалої експлуатації / Н. І. Чабан, В. Д. Миндюк // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2017. - № 2. - С. 11-17.
Abstract: Ресурс є найважливішою характеристикою, що визначає тривалість безпечної експлуатації як окремих виробничих об'єктів, так і складних технічних систем. Оцінка ресурсу промислового обладнання, зокрема нафтогазавого, – важлива задача, вирішення якої проводиться як на стадії проектування, так і впродовж періоду експлуатації. Тому розробляння нових методів оцінки залишкового ресурсу обладнання тривалої експлуатації є актуальним завданням. В даній роботі проаналізовано основні методи визначення залишкового ресурсу устаткування. Розглянуто ймовірнісні методи визначення ресурсу, а саме: методи визначення ресурсу за індивідуальними кривими втоми, моделі прогнозування залишкового ресурсу з використанням методів аналізу часових рядів, а також параметричні методи. Встановлено, що найбільш перспективним напрямком визначення залишкового ресурсу є використання фізичних уявлень про ресурсні властивості із застосуванням імовірнісних методів.
The equipment life is an essential characteristic that determines the duration of safe operation of both individual production facilities and complex technical systems. The assessment of industrial equipment life, including oil and gas equipment, is an important task to be solved both at the design stage and during operation. The development of new methods to assess the residual life of long-term operation equipment is an urgent task. This paper analyzed the main methods to determine the residual equipment life were analyzed. Probabilistic methods of the life determination were considered, namely: methods for life determination according to individual fatigue curves, forecast model of the residual life using time-series analysis, as well as parametric methods. It was established that the most promising direction of the residual life determination was application of physical representations about life properties using probabilistic methods.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6564
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2017 - №2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5845p.pdf331.82 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.