Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6567
Title: Експериментально-теоретична оцінка нерівномірності обертання бурильної колони за результатами тахо- та моментометрії її гирлової частини
Authors: Гриджук, Я. С.
Keywords: бурильна колона
коефіцієнт нерівномірності обертання
крутильні коливання
кутова швидкість
крутний момент
drill string
coefficient of non-uniformity of rotation
torsional oscillations
angular velocity
torque
Issue Date: 2017
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Гриджук, Я. С. Експериментально-теоретична оцінка нерівномірності обертання бурильної колони за результатами тахо- та моментометрії її гирлової частини / Я. С. Гриджук // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2017. - № 2. - С. 33-41.
Abstract: Стаття присвячена визначенню коефіцієнта нерівномірності обертання бурильної колони, що є одним з чергових етапів її динамічного аналізу. Тертя викривлених ділянок бурильної колони до стінок свердловини та зміна моменту опору на долоті є основними причинами нерівномірності її обертання та виникнення крутильних коливань. Обертання гирлової частини бурильної колони із певною нерівномірністю відбувається під дією змінного крутного моменту на роторі. Завдання полягає у визначенні коефіцієнтів нерівномірності обертання та нерівномірності крутного моменту гирлової частини бурильної колони. Для вирішення поставленої задачі на основі промислових досліджень проведено аналіз функцій частоти обертання гирлової частини бурильної колони та зведеного моменту сил на роторі в залежності від глибини свердловини. Шляхом числової апроксимації вказаних функцій за допомогою поліноміальних рівнянь шостого степеня встановлено емпіричні залежності для визначення коефіцієнтів нерівномірності обертання та нерівномірності крутного моменту. Вирішення поставленої задачі в подальшому сприятиме визначенню міри інертності та кінетичної енергії махових мас бурильної колони.
The article focuses on determining the drill string coefficient of non-uniformity of rotation, which is one of the next stages of its dynamic analysis. Friction of distorted parts of the drill string on the well walls and change in the moment of resistance on the bit are the main causes of non-uniformity of its rotation and occurrence of torsional oscillations. The rotation of the drill string wellhead with some non-uniformity occurs under the influence of the alternating torque on the rotor. The task is to determine the coefficients of non-uniformity of rotation and non-uniform torque of the drill string wellhead. To solve the problem, based on industrial research, the functions of rotation frequency of drill string wellhead and the reduced torque of the rotor, depending on the depth of the well, were analyzed. By numeric approximation of these functions, using polynomial equations of the sixth degree, empirical dependences were established for determining the coefficients of non-uniformity of rotation and torque non-uniformity. The solution of this problem will assist to determine the measure of inertia and kinetic energy of the drill string rotating mass.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6567
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2017 - №2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5848p.pdf464.27 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.