Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6574
Title: Імплементація концепцій інтегрованих інформаційних рішень для великих даних у нафтогазовій справі
Authors: Чесановський, М. С.
Шекета, В. І.
Keywords: нафтогазовий об’єкт
нафтогазова справа
база даних
база знань
правила
прийняття рішень
оптимізація
oil and gas facility
oil and gas engineering
database
knowledge base
rules
decision making
optimization
Issue Date: 2017
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Чесановський, М. С. Імплементація концепцій інтегрованих інформаційних рішень для великих даних у нафтогазовій справі / М. С. Чесановський, В. І. Шекета // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2017. - № 2. - С. 96-110.
Abstract: Ґрунтовно проаналізовано функціональність великих даних та аналітичні можливості нового покоління інформаційної архітектури, яка може задовольнити потреби в динамічному ринку інформаційних програмних продуктів для підприємств нафтогазової промисловості. Показано, що швидкість генерування даних, які описують технологічні процеси галузі, постійно зростає, що призводить до підвищення рівня потреби в таких даних з боку експертів предметної області. Таке збільшення швидкості передачі даних і кількості джерел призводить до підвищення сукупних обсягів даних та викликає проблеми доступу, аналізу і управління величезними обсягами даних та їх зберіганням. Пропоновані в даному дослідженні рішення в рамках концепції «Large Scale Data» допомагають нафтовим і газовим компаніям відповідати цим вимогам. Також розглянуто можливість та шляхи запровадження еталонної інформаційної архітектури бази даних. Підхід та запропонована тут методика є результатом розробляння проектів клієнтів. Пропонуються рішення, з якими клієнти зазвичай стикаються в процесі планування інформаційної архітектури бази даних підприємств та реалізації програмних додатків для життєвого циклу нафтогазових родовищ. Створення інтегрованої інформаційної архітектури бази даних, яка може обробляти набори даних з відомою (чи невідомою) структурою, дозволяє суттєво підвищити можливості існуючих сховищ даних нафтогазової промисловості та знання-орієнтованих центрів обробки промислових даних.
Thorough analysis of large data and analytical capabilities of new generation of information architecture, complying with requirements of the dynamic software market for oil and gas industry was performed. It was demonstrated that the data generation rate, describing technological processes of the industry, is constantly increasing, thus, leading to an increase in the level of demand for such data by experts of the subject area. Such an increase in data generation rate and the number of sources may cause an increase in aggregate data volumes and problems of access, analysis and management of huge volumes of data and their storage. The solutions proposed in this study within the concept of "Large Scale Data" help oil and gas companies meet these requirements. The possibility and ways of implementing the reference database information architecture were also considered. The approach and methodology proposed here is the result of client projects development. The solutions were proposed to help planning information architecture of the database of enterprises and implementation of software applications for the life cycle of oil and gas fields. Creating an integrated database information architecture that can handle datasets with a known (or unknown) structure can significantly improve the capabilities of existing data warehouses in the oil and gas industry and knowledge-oriented industrial data processing centers.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6574
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2017 - №2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5855p.pdf710.23 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.