Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6575
Title: Виділення перспективних нафтогазоносних об'ектів південно-східної частини Дніпровсько-Донецького авлакогену та основи застосування результатів геофізичних досліджень
Authors: Зеленко, Ю. М.
Keywords: родовище
ділянка
порода-колектор
нафтогазоносність
кероген
глибина
пористість
перспективність
авлакоген
field
area
reservoir rock
oil-gas content
reflective ability of vitrinite
kerogen
depth
porosity
prospects
avlakogene
Issue Date: 2018
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Зеленко, Ю. М. Виділення перспективних нафтогазоносних об'ектів південно-східної частини Дніпровсько-Донецького авлакогену та основи застосування результатів геофізичних досліджень / Ю. М. Зеленко // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2018. - № 1. - С. 7-17.
Abstract: Для того, щоб Україна повністю відмовилась від імпорту газу, необхідно все більше приділяти увагу пошукам нетрадиційних джерел вуглеводнів та залученню у пошуковий процес територій, які раніше вважали безперспективними або малоперспективними. Однією з таких перспективних нафтогазоносних ділянок на газ є південно-східна частина Дніпрово-Донецького авлакогену (ДДА). Для виділення перспективних нафтогазоносних ділянок південно-східної частини ДДА автором роботи запропоновано використовувати відбиваючу здатність вітриніту. Для ряду родовищ ДДА автором побудовано графіки зміни градієнта відбиваючої здатності вітриніту з глибиною і створено прогнозну карту латерального і вертикального поширення коефіцієнта відбиваючої здатності вітриніту на глибині 5 км. За результатами проведених досліджень геологічної будови південно-східної ділянки ДДЗ зроблено попередні оцінки катагенетичної зрілості керогену щодо генерації та акумуляції вуглеводнів, зокрема в ущільнених тріщинуватих породах авлакогену. Розглянуто методики визначення вмісту органічної речовини та прогнозування газоперспективних дрібнозернистих глинисто-алевритових порід з високим вмістом керогену за комплексом геофізичних методів дослідження свердловин.
To ensure complete refusal of gas import by Ukraine, it is necessary to pay more attention to the search of unconventional sources of hydrocarbons and involve the territories previously considered insufficiently promising or unpromising. One of such promising gas-bearing fields is the south-eastern part of the Dniprovo-Donetskyi avlakogene (DDA). For the allocation of promising oil and gas bearing areas in south-east part of the DDA the author proposed to use the vitrinite reflectivity. For some fields of DDA, the author calculated and developed graphs of vitrinite reflectivity gradient with depth value, the forecast map of the lateral and vertical distribution of the vitrinite reflectivity coefficient at 5 km depth was developed. According to the research results of geological structure in the south-east part of the DDA, preliminary estimates of kerogen catagenetic maturity were performed concerning generation and accumulation of hydrocarbons, in particular, in avlakogene consolidated fissured rocks. Determination methods of the organic substance content and prediction of gas-bearing perspective finegrained clay-silty rocks with a high content of kerogen were considered by the complex of geophysical research methods.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6575
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2018 - №1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5953p.pdf462.83 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.