Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6579
Title: Оцінка впливу карбонатно-глинистого цементу на коефіцієнт проникності порід-колекторів за геофізичними даними
Authors: Потятинник, Т. В.
Keywords: порода-колектор
пористість
проникність
карбонатність
цемент
гамма-каротаж
дослідження
зв'язок
відносний параметр
reservoir rock
porosity
permeability
carbonate content
cement
gamma logging
research
connection
relative parameter
Issue Date: 2018
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Потятинник, Т. В. Оцінка впливу карбонатно-глинистого цементу на коефіцієнт проникності порід-колекторів за геофізичними даними / Т. В. Потятинник // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2018. - № 1. - С. 48-56.
Abstract: Контроль за процесом обводнення продуктивних пластів дає можливість проводити ефективну та раціональну експлуатацію родовища вуглеводнів. Детальний контроль за процесом обводнення вимагає створення геолого-фільтраційних моделей. Основою фільтраційної моделі родовища є коефіцієнт проник- нення, достовірність визначення якого залежить від різних чинників. В роботі доведено, що на достовірність визначення коефіцієнта проникнення Хідновицького родовища суттєво впливає карбонатність. Проведено дослідження зв’язку інтенсивності природного гамма-поля з інтенсивністю радіаційного захоплення нейтронів на основі використання свердловинних геолого- геофізичних досліджень Хідновицького газового родовища. Модель нейтронних властивостей породи- колектора відображає вміст водню в поровому просторі і характеристику мінерального складу цементу породи-колектора. Така характеристика дає обґрунтування можливості використання методу нейтрон- ного-гамма каротажу для оцінки впливу карбонатності при визначені коефіцієнта проникнення. Для оцінки карбонатності пропонується використовувати відносний параметр G, який вказує на час- тку дисперсної фракції породи в одиниці водневмісту. За результатами лабораторних вимірів на керновому матеріалі та даних геофізичних досліджень в свердловині комплексом методів радіоактивного каротажу побудована залежність величини параметру G від карбонатності. Отримана залежність дозволить за значенням параметра G визначати частку карбонатів в глинистому цементі і вносити поправку в рівняння для визначення коефіцієнта проникнення.
Control over the process of reservoir flooding provides an opportunity to conduct efficient and rational operation of hydrocarbon deposits. Detailed monitoring of the flooding process requires the creation of geologicalfiltration models. The basis of the reservoir filtration model is the permeability factor; its reliability depends on various factors. It was proved that the reliability of permeability factor determination of Hidnovytske field is significantly affected by carbonate content. The research to determine connection of the natural gamma field intensity with the radiation capture of neutrons intensity on the basis of geological and geophysical borehole survey of the Hidnovitske gas field was performed. The model of reservoir rock neutron properties reflects the hydrogen content in the pore space and the characteristic of the mineral composition of the reservoir rock cement. This characteristic makes it possible to use neutron gamma logging to evaluate the carbonate content impact in determining the permeability factor. To evaluate the carbonate content, it was suggested to use relative parameter G, indicating the part of the rock dispersed fraction in the unit of hydrogen content. According to the results of laboratory measurements on core material and geophysical data of radioactive logging, the dependence of parameter G value on carbonate content was developed. The obtained dependence will allow to determine the proportion of carbonates in clay cement by parameter G value and correct the equation to determine the permeability factor.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6579
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2018 - №1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5957p.pdf1.35 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.