Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6590
Title: Формування логістичного ланцюга газопостачання в контексті реалізації Закону України "Про ринок природного газу"
Authors: Полянська, А. С.
Keywords: природний газ
логістичний ланцюг
енергетичні ресурси
закон
конкурентні відносини
ефективність
natural gas
logistics chain
energy
law
competitive relationship
effectiveness
Issue Date: 2016
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Полянська, А. С. Формування логістичного ланцюга газопостачання в контексті реалізації Закону України "Про ринок природного газу" / А. С. Полянська // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2016. - № 2. - С. 58-66.
Abstract: Досліджено доцільність та передумови інтегрування галузевих підприємств у логістичні ланцюги та логістичні мережі. Обґрунтовано, що вирішення даного завдання у системі газопостачання залежить від сучасних підходів до формування ланцюга поставок на ринку природного газу в Україні на основі врахування таких критеріїв: формування конкурентного середовища за рахунок інтегрування усіх стейкхолдерів у ланцюгу постачання енергетичних ресурсів; організації діяльності усіх учасників логістичного ланцюга таким чином, щоб на кожному етапі переміщення матеріальних ресурсів створювалась додана вартість, прояв якої можна спостерігати за якістю наданих послуг та створених товарів. Узагальнено, що реалізація стратегічних завдань розвитку підприємств нафтогазового комплексу можлива за рахунок використання їх організаційного потенціалу, через використання мережевих структур та організації їх взаємодії у ланцюгах постачання. Звернено увагу на те, що інтегрування діяльності у межах логістичних ланцюгів вимагає врахування готовності галузевих підприємств до інтеграції на основі пристосування до міжнародних стандартів діяльності у нафтогазовій сфері, європейських стандартів якості. Обґрунтовано, що важливою передумовою інтегрування галузевих підприємств у логістичні ланцюги постачання є досягнення належного рівня ефективності, що дозволить їм конкурувати у межах сформованих конкурентних логістичних ланцюгів як на національному, так і на міжнародному рівнях.
The advisability and preconditions of industry enterprises’ integration in the logistic chain and logistics network are investigated. It is grounded that the solution of this problem in the gas supply system depends on modern approaches to the development of the supply chain in the natural gas market in Ukraine, based on consideration of the following criteria: forming of a competitive environment through the integration of all stakeholders in the chain of energy resources supply; organization of all players in the logistics chain so that the added value at each stage of the movement of material resources was created, and the display of which can be seen by the quality of services and established products. It is summarized that the implementation of oil and gas companies’ strategic objectives is possible by using of their organizational capacity through the use of network structures and their interaction with supply chains. Attention is paid to the fact that the integration of activities within the logistics chain requires consideration of industry enterprises’ readiness to integrate adaptation based on international standards activities in the oil and gas sector, European quality standards. It is proved that an important background for the integration of specialized enterprises in to the logistics supply chain is the achievement of an adequate level of efficiency, which will enable them to compete within the existing competitive logistic chains both on the national and on the international levels.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6590
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2016 - № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5749p.pdf841.61 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.