Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6594
Title: Сталий розвиток підприємств підземного зберігання газу: шляхи досягнення
Authors: Ярошенко, О. Л.
Keywords: підземне зберігання газу
витрати (втрати) природного газу
ефективність
глобалізація
хаб
underground gas storage costs of natural gas
efficiency
globalization
hub
Issue Date: 2016
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Ярошенко, О. Л. Сталий розвиток підприємств підземного зберігання газу: шляхи досягнення / О. Л. Ярошенко // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2016. - № 2. - С. 91-96.
Abstract: Сьогодні існує визнана багатьма концепція зміни взаємодії людства з навколишнім середовищем шляхом інституційних реформ, так звана концепція сталого розвитку, яка отримала широке визнання і поширення серед вчених світу. На основі проведеного аналізу наукових та нормативних джерел з питань сталого розвитку газотранспортних підприємств, зроблено висновок, що дані питання ще потребують більш глибокого вивчення; підкреслено важливість реалізації програми енергонезалежності України; акцентовано увагу на переліку ринкових заходів, що застосовуються для подолання кризової ситуації всіх рівнів управління в газовому комплексі, та основних функціях оператора газосховищ. В розвиток дослідження наведено аналіз витрат (втрат) на виробничо-технологічні потреби по одному з ПСГ за 2016 рік, що дозволило виявити найістотнішу частку серед усіх витрат, а саме витрат на паливний газ на різні види робіт, серед яких найбільше було витрачено паливного газу на роботу ГПА – 89,66 %. Проведений аналіз витрат (втрат) паливного газу здійснено з метою відображення впливу їх величини на собівартість зберігання природного газу в ПСГ та пошуку шляхів її зменшення. Серед них заходи, що мають істотний вплив на економіку зберігання природного газу, соціальний рівень підприємства та територій, екологічну складову безпечного зберігання газу в ПСГ. Вказано, що створення газового хабу в Україні принесе очевидні ефекти та виокремлено їх.
Today there are many recognized the concept of changing human interaction with the environment through institutional reforms, so-called concept of sustainable development, which is widely accepted and spread among scientists the world. Based on the analysis of scientific and regulatory sources on sustainable development of gas transmission companies concluded that these issues still need further study;stressed the importance of the program energy independence of Ukraine; the attention to the list of market measures taken to overcome the crisis at all levels of management in the gas sector and gas storage operator basic functions. In developing the study provides an analysis of the cost on industrial and technological needs one on underground gas storage for 2016, which revealed the most significant share of all costs of production and technology needs, such as costs for fuel gas for different types of work, the most spent fuel gas to work pumping units - 89.66%. The analysis of costs losses fuel gas made to reflect the effect of the value of the cost of storing natural gas in underground storage facilities and find ways to reduce it. Among these measures have a significant impact on the economy of natural gas storage, enterprise and social level areas, the environmental component of safe storage of gas in underground storage facilities.Indicated that a gas hub in Ukraine will bring obvious effects and singled them.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6594
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2016 - № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5753p.pdf770.1 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.