Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6596
Title: Оптимізація управління енергоресурсами: методологічний аспект
Authors: Орищин, Т. М.
Keywords: система
ієрархічні структури
елементи
управлінське рішення
децентралізація
модель
system
hierarchical structures
elements
management decisions
decentralization
model
Issue Date: 2016
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Орищин, Т. М. Оптимізація управління енергоресурсами: методологічний аспект / Т. М. Орищин // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2016. - № 2. - С. 104-107.
Abstract: Енергетичний комплекс, поєднуючи виробнично-організаційні структури, формує певну систему, метою функціонування якої є задоволення енергетичних потреб суспільства і забезпечення енергетичної безпеки держави. Відповідно до загальної теорії систем усі процеси та явища доцільно розглядати як систему. Методологія системного аналізу є ефективним засобом їх вивчення, при якому враховується чисельність внутрішніх зв’язків і зовнішніх чинників. Системний підхід до розуміння процесів і явищ дозволяє вивчати їх в єдності цілого та його самостійних до певної межі структур і є підґрунтям для розробки загальних принципів оптимального управління даними процесами.
The energy complex, combining industrial and organizational structures, forms a system, the purpose of which is to meet the energy needs of society and ensure energy security. According to the general systems theory all phenomena and processes should be considered as a system. Methodology of systems analysis is an effective instrument of its learning, in which the number of internal communications and external factors is counted. The systems approach to understanding processes and phenomena allows us to study them in the unity of the whole and its separate structures up to a point and is the basis for the development of general principles of optimal data management processes.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6596
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2016 - № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5755p.pdf835.96 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.