Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6600
Title: Цільова підсистема системи управління та її оцінка
Authors: Устенко, А. О.
Малинка, О. Я.
Keywords: управління
система управління
цільова підсистема системи управління
аналіз цілей підприємства
management
management system
target subsystem of management system
analysis of goals of a company
Issue Date: 2016
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Устенко, А. О. Цільова підсистема системи управління та її оцінка / А. О. Устенко, О. Я. Малинка // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2016. - № 2. - С. 132-136.
Abstract: Розглянуто цільову підсистему системи управління підприємством, що містить місію та систему цілей, потрібних для підтримки місії. Цілі підприємства можна досліджувати на трьох рівнях: локальному (цілі окремого структурного підрозділу соціально-економічної системи), системному (корпоративному) – цілі на рівні соціально-економічної системи і загальносистемному (в зовнішньому конкурентному середовищі; основна ідея – адаптація до нього соціально- економічної системи). Запропоновано факторно-параметричний підхід до представлення цільової підсистеми, основна ідея якого така: цілісна система як сукупність компонентів, взаємодія яких породжує нові (інтегративні, системні) якості, не притаманні її утворенню, досить умовно може бути описана як певна сукупність "факторів", тобто причин, рушійних сил її існування, життєдіяльності, кожен з яких характеризується певною системою "параметрів", тобто піддається вимірюванню постійних рис і властивостей "фактора" (маються на увазі загальноприйняті терміни, що характеризують по суті компоненти, їх властивості і риси, що вживаються при описі власне факторів та їх параметрів у конкретному виробничому процесі). Проілюстровано на прикладі конкретного підприємства, яким чином можна здійснити аналіз цільової підсистеми системи управління.
Target subsystem of enterprise management system is considered, which includes mission and system of goals, needed to support the mission. Goals of an enterprise can be researched at three levels: the local level (goals of a separate structural unit of the socio-economic system), the system (corporate) level – the goals of the social-economic system, and overall system level (in external competitive environment, the main idea is the adaptation of the socio-economic system). A factorparametric approach to the representation of the target subsystem is offered, its basic idea is as follows: integrated system is a set of components, the interaction of which generates new (integrative, system) qualities that are not common for its formation. This system can be very relatively described as a certain set of "factors", reasons, driving forces of its existence and life, each of which is characterized with a certain system of "parameters", and can be measured concerning permanent features and properties of a "factor" (meaning common notions which describe the essence of the components, their properties and features that are used in the description of factors and their parameters in a specific production process). Using the example of a particular company, it is illustrated how to analyze target subsystem of management system.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6600
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2016 - № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5759p.pdf826.37 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.