Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6606
Title: Пристрій для обчислення спектрального косинусного перетворення в залишкових класах
Authors: Піх, В. Я.
Николайчук, Я. М.
Кімак, В. Л.
Круліковський, Б. Б.
Issue Date: 2015
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 102807 U Україна, МПК G06F 17/14. Пристрій для обчислення спектрального косинусного перетворення в залишкових класах / Піх В. Я., Николайчук Я. М., Кімак В. Л., Круліковський Б. Б. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 2015 03633 ; заявлено 17.04.15 ; опубл. 25.11.15, Бюл. № 22. – 6 с. : іл.
Abstract: Пристрій для обчислення спектрального косинусного перетворення в залишкових класах містить М блоків множення, виходи яких з'єднані з входами відповідних суматорів, аналого-цифровий перетворювач, інформаційних вхід. Вихід з'єднаний з інформаційним входом блока пам'яті, керуючі входи аналого-цифрового перетворювача та блока пам'яті об'єднані і підключені до першого виходу генератора імпульсів. Другий вихід генератора імпульсів з'єднаний з синхронізуючим виходом зчитування пристрою і входами стирання регістрів пам'яті, які є першими входами накопичувальних суматорів, виходи яких з'єднані з відповідними входами дешифраторів, виходи яких є виходами пристрою. На виході аналого-цифрового перетворювача формуються паралельні коди базису Хаара у вигляді кодів залишків системи залишкових класів по взаємно простих модулях р-і, р2,…, Рk. У кожному каналі кожного модуля Рі додатково введений другий вентильний матричний перемножувач по модулю, перші входи якого з'єднані з відповідними виходами першого матричного перемножувача по модулю, а другі входи з'єднані з відповідними виходами додатково введеної пам'яті залишків ортогональних базисних функцій різних ТЧБ. Вхід управління введеної пам'яті є другим входом пристрою. Виходи других матричних перемножувачів з'єднані з першими входами других матричних суматорів, другі входи яких з'єднані з відповідними виходами других матричних суматорів. Входи нульових других матричних суматорів під′єднані до нульової шини, яка є третім додатковим входом пристрою. Виходи м-них других суматорів з'єднані з другими входами накопичувальних суматорів.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6606
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
102807.pdf354.4 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.