Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6613
Title: Спосіб розробки родовищ природних газів з низькопористими низькопроникними колекторами
Authors: Кондрат, О. Р.
Гедзик, Н. М.
Issue Date: 2016
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 108141 U Україна, МПК E21B 43/30, E21B 43/267. Спосіб розробки родовищ природних газів з низькопористими низькопроникними колекторами / Кондрат О. Р., Гедзик Н. М. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 2015 11500 ; заявлено 23.11.15 ; опубл. 11.07.16, Бюл. № 13. – 4 с. : іл.
Abstract: Спосіб розробки нетрадиційних родовищ природних газів передбачає буріння трьох свердловин з горизонтальними стовбурами довжиною 1000 м, які розміщені в одній площині на відстані 150-200 м, їх обсадження та перфорацію з подальшим проведенням в них поінтервального спіненого гідравлічного розриву пласта з утворенням поперечних тріщин довжиною близько 150 м при відстані між тріщинами 25 м, з подальшим введенням двох крайніх свердловин в експлуатацію як видобувних, а свердловини, розміщеної між ними - для нагнітання азоту при падінні пластового тиску до 0,8 від початкового пластового тиску, з повною компенсацією відбору.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6613
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
108141.pdf186.78 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.