Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6664
Title: Становлення національної класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр України як інструменту вартісної оцінки надр
Authors: Рудько, Г. І.
Михайлів, І. Р.
Keywords: категорії
нафта
газ
родовище
categories
oil
gas
field
Issue Date: 2017
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Рудько, Г. І. Становлення національної класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр України як інструменту вартісної оцінки надр / Г. І. Рудько, І. Р. Михайлів // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2017. - № 3. - С. 7-14.
Abstract: Чинна на сьогодні в Україні «Класифікація запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр» (надалі Класифікація) є нормативним документом, що визначає єдині методичні принципи підрахунку, обліку, контролю та управління запасами, які перебувають у надрах. Вона затверджена у 1997 р., а її сучасне представлення пройшло тривалий час свого розвитку. З одного боку, при її розробленні не змогли повністю відійти від спадщини нормативних документів СРСР, коли виділення категорій запасів і ресурсів виконувалось за ступенем геологічного вивчення, відповідно до стадійності геологорозвідувального процесу. Також у класифікаціях різних років спостерігається збільшення загальної кількості класифікаційних категорій запасів та ресурсів з послабленням вимог щодо їх обґрунтованості, особливо економічної. З іншого боку, зроблена спроба врахувати вимоги і досвід світової нафтогазової спільноти, у класифікаціях яких кількість категорій не збільшувалась, а відбувалась лише подальша диференціація доведених запасів та при виділенні категорій враховуються комерційні та технологічні чинники. Відповідно, за Національною класифікацією України виділення класифікаційних категорій запасів та ресурсів відбувається за такими критеріями, як промислове значення, що характеризує їхнє народногосподарське значення; ступінь техніко-економічного вивчення, що характеризує достовірність їхнього визначення; ступінь геологічного вивчення, що визначає факт їхньої присутності у надрах. Тут також відображений зв'язок Класифікації із бізнес-проектами, водночас вона дозволяє інвестору на власний розсуд визначати співвідношення між ступенем геологічного та техніко-економічного вивчення родовища. Класифікація адаптована до Рамкової класифікації запасів і ресурсів твердих горючих та мінеральних корисних копалин ООН зразка 1997 р. Відповідно вона має рамковий характер, придатна для всіх видів корисних копалин, а зіставлення виділених у Класифікації груп запасів і ресурсів з міжнародними спрощується застосуванням спільної цифрової кодифікації, яка полегшує обмін інформацією.
The existing “Mineral Resources National Classification of the State Fund of Resources” (further Classification) is a regulatory document that determines the principles for resources calculation, control and management. It was established in 1997 and its modern structure was formed after the years of development. On the one hand, it was very difficult to bend the regulatory rules of the Soviet Union, when the distinction of resources categories was employed due to the degree of geological studies in accordance with stages of the geological process. Moreover, the increase in total number of resources classification categories combined with the weakening of the requirements towards their economic justification has been observed. On the other hand, there has been made an attempt to take into account requirements and experience of the world oil and gas community. Their classifications do not have an increase in categories and only further resources’ differentiation has taken place. Besides, commercial and technological factors have been taken into consideration during their distinction. Accordingly, the distinction of classification categories of the National Classification of Ukraine is made due to the following criteria: industrial value that characterizers their national economic significance; the degree of the technical and economical studies that characterize the validity of their distinction; the degree of geological study that defines their availability. The connection between the Classification and business projects has also been described. It also allows an investor to determine a relation between the degree of the geological and technical studies of the field. This classification is adapted to the Framework Classification of the mineral resources of UNO (1997). It has a frame nature and is suitable for all minerals. Its comparison with the international ones has been simplified due to the application of general digital coding which makes the exchange of information easier.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6664
Appears in Collections:Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2017 - №3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5827p.pdf309.99 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.