Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6665
Title: Принципи диверсифікації потоків газу власного видобутку з родовищ ПАТ "Укргазвидобування"
Authors: Фесенко, Ю. Л.
Кривуля, С. В.
Братах, М. І.
Keywords: газ природний
потужність
газопровід
тиск
споживання
natural gas
energy supply
gas pipeline
pressure
consumption
Issue Date: 2017
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Фесенко, Ю. Л. Принципи диверсифікації потоків газу власного видобутку з родовищ ПАТ "Укргазвидобування" / Ю. Л. Фесенко, С. В. Кривуля, М. І. Братах // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2017. - № 3. - С. 15-23.
Abstract: Роботу спрямовано на забезпечення високого рівня захисту прав та інтересів споживачів природного газу, у тому числі забезпечення першочергового інтересу безпеки постачання природного газу, зокрема шляхом диверсифікації джерел надходження природного газу, що передбачено Статтею 3 «Принципи функціонування ринку природного газу» Закону про ринок природного газу України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 27, ст.234). Авторами запропоновано статистичний аналіз видобутку, споживання та транспортування газу територією України і визначено вплив різних учасників ринку природного газу на формування споживчого кошику споживання енергії в державі. Як частину програми збільшення видобутку природного газу розглянуто перспективний шлях зміни напрямку газових потоків системою міжпромислових та магістральних газопроводів, який позначається на збільшенні видобутку газу за рахунок формування резервів робочого тиску на гирлі свердловин родовищ, що знаходяться на завершальній стадії розробки в газовому режимі. Розвідка та розробка нових родовищ передбачить інтеграцію їх у потужну газотранспортну систему та можливість, використовуючи наявні магістральні газопроводи, забезпечувати всі регіони України газом власного видобутку. В перспективі, зважаючи на те, що газопромислові управління в східному та західному регіонах є найбільшими постачальниками газу, слід розглянути питання розділення газотранспортної мережі на газопроводи, що транспортують лише газ власного видобутку, газопроводи для транспортування експортного високонапірного газу і газопроводи для сумісного транспортування експортних та власних потоків газу. Для українських газовидобувних компаній ефективність видобування означає незалежність процесу видобування та нарощування його обсягів від зовнішніх впливів, таких як зміна робочого тиску в магістральних газопроводах, сезонна нерівномірність споживання газу, посилення вимог щодо якості природного газу власного видобутку, а переорієнтація ринків збуту передбачає введення в експлуатацію нових або використання існуючих потужностей (тобто газопроводів) для транспортування власної газопромислової продукції.
The work aims to ensure a high level of protection of natural gas consumers’ rights and interests, including providing primary interest of natural gas supply by the diversification of natural gas flows that is determined in Chapter 3, "Principles of Natural Gas Market" of the Law of Ukrainian natural gas market (The Journal of Verkhovna Rada, 2015, number 27, p. 234). The statistical analysis of production, consumption and transportation of gas through Ukraine is suggested. The influence of various market participants on the forming of natural gas consumption basket has been determined. As part of the natural gas production increase program, a promising way of the direction change of gas flow through the trunk and transmission lines is considered. This will lead to gas production increase at the expense of the creation of reserves of the operating pressure toward the wellhead that are in the final stages of development in gas drive mechanism. The exploration and development of new fields will provide their integration into a powerful gas transportation system. This creates the possibility of using the existing transmission lines to ensure that all regions of Ukraine gas can consume natural gas from domestic fields. Taking into account that main production fields are located in in eastern and western region, the largest gas suppliers should consider the division of gas transmission pipelines into lines transporting only domestic gas, pipelines for transporting export high-pressure gas and lines for combined transportation of export and domestic gas flows. The efficient gas production for the Ukrainian gas producing companies means independence of all processes from external influences, such as changing the operating pressure in cross-country export pipelines, seasonal unevenness of gas consumption, increasing quality requirements for natural gas produced from domestic field. The reorientation of markets involves the introduction of new or the use of existing facilities for the natural gas transportation.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6665
Appears in Collections:Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2017 - №3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5828p.pdf788.91 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.