Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6746
Title: Основні напрямки удосконалення системи заводнення продуктивних пластів як одного з перспективних шляхів їх розробки
Authors: Нагорняк, Р. І.
Коваль, Я. М.
Keywords: свердловина
вода
термометрія
індикаторні дослідження
заводнення
геофізичні дослідження свердловин
проникність
well
water
research
thermometry
indicator studies
flooding
geophysical well logging
permeability
Issue Date: 2017
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Нагорняк, Р. І. Основні напрямки удосконалення системи заводнення продуктивних пластів як одного з перспективних шляхів їх розробки / Р. І. Нагорняк, Я. М. Коваль // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2017. - № 4. - С. 96-102.
Abstract: Розробка родовищ шляхом заводнення є актуальним рішенням для більшості родовищ, що знаходяться на пізній стадії розробки, тому важливим питанням є вивчення шляхів обводнення, простеження руху флюїду в пласті та закономірності розповсюдження колекторів в межах родовища. Авторами роботи проведено аналіз чинників, від яких залежить ефективність заводнення, а саме: якість води, яку нагнітають в продуктивну товщу, ефективність методів дослідження інтервалів поглинання в зоні фільтра нагнітальної свердловини, ефективність дослідження шляхів розповсюдження реагента від нагнітальної свердловини до ряду видобувних свердловин та ін. У статті проведено порівняльний аналіз існуючих фізико-хімічних вимог щодо норм води, яку нагнітають у пласт з метою підтримання пластового тиску з реальними показниками, отриманими в промислових умовах та запропоновано шляхи оптимізації і вирішення проблеми покращення якості реагента для закачування в нагнітальні та поглинальні свердловини. Для дослідження інтервалів поступлення реагента в зоні фільтра нагнітальної свердловини запропоновано застосовувати комплексні методи геофізичних досліджень свердловин. Для визначення інтервалів прошарків, які приймають індикаторну рідину і збільшують достовірність контролю міжсвердловинної проникності при проходженні реагента, який нагнітають у пласт рекомендується використовувати динамічні характеристики теплового поля. Здійснювати порівняльний аналіз фільтраційної моделі продуктивної товщі з даними інтерпретації індикаторних досліджень, які проводились з метою вивчення неоднорідності порід та підвищення достовірності прийнятих рішень з метою застосування методів підвищення нафтовіддачі та робіт з інтенсифікації видобутку.
The development of deposits by flooding is a current solution for most of the mature production fields. That is why the study of the ways of flooding, tracing of fluid motion in the reservoir and principles of reservoir distribution within the field is very important. The analysis of the factors on which the flood efficiency depends, namely: the quality of water which is injected into the productive layer, the efficiency of the methods of researching the absorption intervals in the zone of the injection well, the efficiency of researching the ways of distributing the agent from the injection well to a number of mining wells, etc. has been conducted. The article presents a comparative analysis of the existing physicochemical requirements concerning norms of water, which is injected into the formation for the purpose of maintenance of reservoir pressure with real indices obtained in industrial conditions. Moreover, some ways of optimization and improvement of the quality of the agent in the injection and absorption wells are proposed. The complex geophysical logging techniques are proposed to be applied for studying the intervals of arrival of the agent to the zone of the injection well. To determine the intervals of the layers that accept the indicator liquid and increase the control of the inter-bore permeability during the passage of the agent, which is injected into the formation, it is recommended to use the dynamic characteristics of the thermal field. The comparative analysis of the filtration model of the productive strata with the analysis of the indicator studies, carried out to study the heterogeneity of the rocks and increase the reliability of the decisions taken in order to apply the enhanced oil recovery methods and production stimulation works has been conducted.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6746
Appears in Collections:Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2017 - №4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5906p.pdf603.17 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.