Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6757
Title: Спосіб контролю концентрації поверхнево-активних речовин у рідких розчинах
Authors: Малько, А. О.
Малько, О. Г.
Кісіль, І. С.
Issue Date: 2011
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 62004 U Україна, МПК G01N 13/00. Спосіб контролю концентрації поверхнево-активних речовин у рідких розчинах / Малько А. О., Малько О. Г., Кісіль І. С. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 201100076 ; заявлено 04.01.2011 ; опубл. 10.08.2011, Бюл. № 15. – 4 с. : іл.
Abstract: Спосіб контролю концентрації поверхнево-активних речовин у рідких розчинах, що включає вимірювання максимального тиску у газовому меніску при його перебуванні на нижньому торці вертикального капіляра і визначення на його основі поверхневого натягу розчину, який відрізняється тим, що після досягнення у меніску максимального тиску припиняють подачу повітря у капіляр, тиск у меніску зменшують до значення, яке цей тиск приймав до досягнення максимального значення, дану процедуру повторюють багатократно з реєстрацією зміни максимального тиску у часі до досягнення незмінного значення максимального тиску у меніску, значення концентрації у розчині визначають шляхом порівняння отриманої зміни поверхневого натягу досліджуваного розчину в часі з попередньо отриманими змінами в часі поверхневого натягу калібрувальних розчинів даної поверхнево-активної речовини різних концентрацій.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6757
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
62004.pdf273.13 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.