Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6783
Title: Спосіб оцінки збалансованого водокористування річкової екосистеми
Authors: Архипова, Л. М.
Issue Date: 2012
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 67479 U Україна, МПК G01N 33/18. Спосіб оцінки збалансованого водокористування річкової екосистеми / Архипова Л. М. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 201108649 ; заявлено 11.07.2011 ; опубл. 27.02.2012, Бюл. № 4. – 5 с.
Abstract: Спосіб оцінки збалансованого водокористування річкової екосистеми, що включає виміри об'ємів і інтенсивності використання водних ресурсів басейну, об'ємів незворотного водокористування, об'ємів скидів стічних вод, вимірів якості води до і після скидання стічних вод з отриманням загального показника, який відрізняється тим, що за даними обробки результатів вимірювань визначають коефіцієнт раціонального використання водних ресурсів, коефіцієнт пониження гідроекологічного потенціалу якості, коефіцієнт самовідновлення якісної складової, після чого проводять оцінку об'єму кількісної складової гідроекологічного потенціалу, з подальшим визначенням показника стійкого збалансованого водокористування (Ibwr), і оцінювання за його значенням рівня порушеності природного балансу гідроекосистеми за наступною шкалою: буферний (зона екологічної рівноваги) Ibwr<0,05, оптимальний 0,05<Ibwr<0,1, напруження адаптації 0,1<Ibwr<0,3, зона песимуму в межах 0,3<Ibwr<0,5, критичний - при значеннях показника 0,5<Ibwr<0,7, кризовий - при значеннях показника 0,7<Ibwr<0,9, катастрофічний (зона екологічного лиха) Ibwr>0,9.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6783
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
67479.pdf216.44 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.