Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6788
Title: Пристрій для визначення автокореляційної міри ентропії
Authors: Николайчук, Я. М.
Воронич, А. Р.
Погонець, І. О.
Issue Date: 2012
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 68044 U Україна, МПК G06F 17/15. Пристрій для визначення автокореляційної міри ентропії / Николайчук Я. М., Воронич А. Р., Погонець І. О. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 201110818; заявлено 09.09.2011 ; опубл. 12.03.2012, Бюл. № 5. – 5 с. : іл.
Abstract: Пристрій для визначення автокореляційної міри ентропії містить аналого-цифровий перетворювач, синхронізатор, групу з N регістрів, групу елементів НЕ, входи запису групи регістрів. Додатково введені мультиплексори та суматор доповнюючого коду.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6788
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
68044.pdf321.19 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.