Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6799
Title: Модель Аксона нейрона
Authors: Николайчук, Я. М.
Заведюк, Т. О.
Issue Date: 2012
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 70662 U Україна, МПК H03K 5/153, G06G 7/60. Модель Аксона нейрона / Николайчук Я. М., Заведюк Т. О. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 2011 12972; заявлено 04.11.2011 ; опубл. 25.06.2012, Бюл. № 12. – 4 с. : іл.
Abstract: Модель аксона нейрона містить n компонентів, де вхід першого компонента є входом моделі аксона нейрона, вихід n-го компонента є її виходом, входи кожного і-го компонента підключені до виходу (і-і)-го компонента, а виходи є сигнальними виходами моделі аксона нейрона з від'ємними потенціалами з одним напрямком руху від входу до виходу моделі аксона нейрона. Кожен і-й компонент додатково містить D-тригер, перший вхід якого є входом компонента, другий вхід підключений до додатково введеного генератора імпульсів, вихід підключений до першого входу і-го інверсного компаратора, другий вхід якого підключений до від'ємного потенціалу, а вихід є і-м сигнальним виходом пристрою, причому величина від'ємного потенціалу рівна половині позитивного потенціалу на виході і-го компонента.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6799
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
70662.pdf206.32 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.