Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6801
Title: Спосіб контролю параметрів технологічного процесу
Authors: Николайчук, Я. М.
Ширмовська, Н. Г.
Issue Date: 2012
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 71122 U Україна, МПК G06F 15/00, G05B 23/02. Спосіб контролю параметрів технологічного процесу / Николайчук Я. М., Ширмовська Н. Г. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 2011 12603; заявлено 27.10.2011 ; опубл. 10.07.2012, Бюл. № 13. – 5 с. : іл.
Abstract: Спосіб контролю параметрів технологічного процесу включає циклічний вимір значень кожного параметра і їхнє запам'ятовування, визначення стану технологічного процесу шляхом порівняння вимірюваних значень параметра з граничними уставками, при цьому додатково вводять ідентифікацію стану квазістаціонарного об'єкта, визначають структурну автокореляційну функцію та нормований коефіцієнт взаємокореляції, за якими порівнюють ковзні статистичні характеристики математичного сподівання.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6801
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
71122.pdf203.54 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.