Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6814
Title: Дискова машина тертя
Authors: Бурда, М. Й.
Луцак, Д. Л.
Бурда, Ю. М.
Issue Date: 2012
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 74221 U Україна, МПК G01N 3/56. Дискова машина тертя / Бурда М. Й., Луцак Д. Л., Бурда Ю. М. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 2012 03081; заявлено 16.03.2012 ; опубл. 25.10.2012, Бюл. № 20. – 6 с. : іл.
Abstract: Дискова машина тертя складається із корпусу, утримувача зразка, утримувача контрзразка, виконаного у вигляді абразивного полотна або диска, приводу його обертання, приводу радіального переміщення утримувача зразка узгодженого із обертанням утримувача контрзразка, вузла створення нормального навантаження між зразком і контрзразком. Додатково містить привід обертання утримувача зразка та шарнір, що розміщений між утримувачем зразка та приводом його переміщення, причому вісь шарніра розміщується в площині, паралельній до площини контрзразка, сам зразок з робочої торцевої сторони виконаний конусним і розміщується під кутом до площини контрзразка таким чином, що проекція осі зразка на цю площину є дотичною до траєкторії руху зразка по поверхні контрзразка, а кут нахилу α осі зразка до площини контрзразка рівний половині кута при вершині конуса зразка.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6814
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
74221.pdf241.69 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.