Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/682
Title: Про умови раціонального управління використанням спільних нафтогазових ресурсів України: проблема гармонізації цілей та інтересів ключових груп впливу
Authors: Варцаба, В. І.
Кісь, С. Я.
Петренко, В. П.
Ревтюк, Є. А.
Keywords: ринок
компанія
управління
ресурси
нафта
газ
використання
ефективність
цілі
інтереси
гармонізація
результати
соціальна відповідальність
the market
the company
management
resources
oil
gas
use
efficiency
goals
interests
harmonization
results
social responsibility
Issue Date: 2015
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Про умови раціонального управління використанням спільних нафтогазових ресурсів України: проблема гармонізації цілей та інтересів ключових груп впливу / В. І. Варцаба, С. Я. Кісь, В. П. Петренко, Є. А. Ревтюк // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2015. - № 2. - С. 15-22.
Abstract: На підставі аналізу оцінок діяльності НАК «Нафтогаз України» констатується факт незадовільного виконання компанією задекларованих в її статуті завдань, що свідчить про неповне і неякісне виконання державним підприємством своїх соціальних зобов'язань перед державою і народом України. Вказуючи на існуючу неспроможність влади належним чином втрутитись та відрегулювати процеси, які протікають в галузі, в статті ідентифікуються можливості, шляхи і завдання з відновлення результативності та ефективності функціонування нафтогазового комплексу України шляхом впровадження в практику зовнішнього і внутрішнього управління діяльністю Компанії концепції соціальної відповідальності, а на підставі аналізу просторової моделі позиціонування парето-оптимальної точки на поверхні утилітарних можливостей ефективної ринкової взаємодії трьох ключових учасників нафтогазового сектору вітчизняного ринку запропонована адекватна потребам соціально відповідального управління галуззю управлінська технологія і рекомендації з ЇЇ ефективного використання.
Based on the analysis of evaluations of NSC "Naftogaz Ukraine" stated the fact of unsatisfactory performance of the company declared in its charter assignments, indicating an incomplete and poor performance of state-owned enterprise of their social obligations to the state and the people of Ukraine. Pointing to the current inability of the authorities adequately to intervene and regulate the processes that occur in the industry, the article identified possible ways and task of restoring the effectiveness and efficiency of the oil and gas complex of Ukraine by putting into practice the internal and external management of the Company's social responsibility concept, and on the basis of Analysis of spatial patterns of positioning Pareto optimal point on the surface of the utilitarian features of an effective market interaction of the three key players in the oil and gas sector of the domestic market needs to offer adequate socially responsible management of the sector management technologies and recommendations for its effective use.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/682
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2015 - № 2.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5146p.pdf807.93 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.