Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6858
Title: Спосіб експрес визначення теплоти згоряння природного газу з урахуванням температури
Authors: Карпаш, О. М.
Дарвай, І. Я.
Карпаш, М. О.
Яворський, А. В.
Рибіцький, І. В.
Височанський, І. І.
Issue Date: 2017
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 114212 U Україна, МПК G01N 25/30, G01N 29/024, G01K 17/06, F23N 5/02, C01B 31/20. Спосіб експрес визначення теплоти згоряння природного газу з урахуванням температури / Карпаш О. М., Дарвай І. Я., Карпаш М. О., Яворський А. В., Рибіцький І. В., Височанський І. І. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a 2015 03770; заявлено 28.01.2015 ; опубл. 10.03.2017, Бюл. № 5. – 6 с.
Abstract: Спосіб експрес визначення теплоти згоряння природного газу полягає у вимірюванні таких фізичних параметрів, як швидкість з урахуванням значень температури, вміст азоту та діоксиду вуглецю, і отриманні за допомогою алгоритмів штучних нейронних мереж за виміряними даними розрахункових значень теплоти згоряння природного газу.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6858
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
114212.pdf188.72 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.