Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6864
Title: Аналіз методів автоматизованого управління багатовимірними об'єктами на засадах інтелектуальних систем
Authors: Чигур, Л. Я.
Keywords: інформаційні технологій
системи підтримки прийняття рішень
експертні системи
об’єктно-орієнтоване інтегроване середовище
информационные технологии
системы поддержки принятия решений
экспертные системы
объектно-ориентированная интегрированная среда
information technologies
decision support systems
expert systems
object-oriented integrated environment
Issue Date: 2018
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Чигур, Л. Я. Аналіз методів автоматизованого управління багатовимірними об'єктами на засадах інтелектуальних систем / Л. Я. Чигур // Нафтогазова енергетика. - 2018. - № 1. - С. 42-49.
Abstract: Наведено аналіз автоматизованого управління багатовимірними об’єктами на засадах інтелектуальних систем. Такими системами на сьогоднішній день є системи підтримки прийняття рішень і експертні системи. Головною особливістю інформаційної технології підтримки прийняття рішень є якісно новий метод організації взаємодії людини і комп'ютера. Вироблення рішення є основною метою цієї технології. Подібність методів автоматизованого управління, заснованих на інформаційних технологіях, що використовуються в експертних системах і системах підтримки прийняття рішень, полягає в тому, що обидві вони забезпечують високий рівень підтримки прийняття рішень. Однак на практиці існують суттєві відмінності. Одна з яких, пов'язана з тим, що вирішення проблеми в рамках систем підтримки прийняття рішень відображає рівень її розуміння користувачем і його можливості одержати й осмислити рішення. Інша – у здатності експертних систем пояснити це рішення і використати таке поняття інформаційних технологій, як знання. Виходячи з наведених особливостей цих систем, зроблено висновок про доцільність використання експертних систем, а саме динамічних, які працюють в реальному масштабі часу, і дозволяють швидко і якісно здійснювати автоматизоване управління на виробництві. Дають можливість фахівцю прийняти оптимальне рішення, навіть якщо знання ситуації виходить за межі його компетентності. Важливу роль в побудові експертних систем відіграє програмне середовище, яке використане при її реалізації. Тому в статті розглянуто функціонування та зв’язок із зовнішнім світом програмного продукту – об’єктно-орієнтованого інтегрованого середовища G2, на основі якого збудовані багато сучасних експертних систем. Наведено області застосування таких інтелектуальних систем та окреслено деякі завдання, які вони розв’язують.
Представлен анализ автоматизированного управления многомерными объектами на основе интеллектуальных систем. Такими системами на сегодняшний день являются системы поддержки принятия решений и экспертные системы. Главной особенностью информационной технологии поддержки принятия решений является качественно новый метод организации взаимодействия человека и компьютера. Выработка решения является основной целью этой технологии. Сходство методов автоматизированного управления, базирующихся на информационных технологиях, используемых в экспертных системах и системах поддержки принятия решений, состоит в том, что обе они обеспечивают высокий уровень поддержки принятия решений. Однако на практике бывают существенные различия. Одно из которых связано с тем, что решение проблемы в рамках систем поддержки принятия решений отражает уровень ее понимания пользователем и его возможности получить и осмыслить решение. Другое – в способности экспертных систем объяснить это решение и использовать такое понятие информационных технологий, как знания. Исходя из приведенных особенностей этих систем, сделан вывод о целесообразности использования экспертных систем, а именно динамических, работающих в реальном масштабе времени, и позволяют быстро и качественно осуществлять автоматизированное управление на производстве. Позволяют специалисту принять оптимальное решение, даже если знания ситуации выходит за пределы его компетенции. Важную роль в построении экспертных систем играет программная среда, использованная при ее реализации. Поэтому в статье рассмотрены функционирования и связь с внешним миром программного продукта – объектно-ориентированного интегрированной среды G2, на основе которого построены многие современные экспертных систем. Приведены области применения таких интеллектуальных систем и обозначены некоторые решаемые ими задачи.
The paper deals with the analysis of automated control over multidimensional objects based on the principles of intelligent systems. At present such systems include decision support systems and expert systems. The main feature of information technology of decision support is a qualitatively new method of organizing the interaction between a man and a computer. The development of solutions is the main purpose of this technology. The similarity of automated control methods based on information technology used in expert systems and decision support systems is that they both provide a high level of decision support. However, in practice, there are significant differences. One of them is that solving a problem in decision support systems reflects the level of its understanding by the user and his ability to get and understand the solution. Another one is in the ability of expert systems to explain this solution and to use the concept of information technology as knowledge. From the perspective of the above features of these systems, we have made a conclusion about the practicability of using expert systems, namely, dynamic, working in real time that allow to quickly and qualitatively carry out automated control in the production. They enable the expert to make the best decision, even if knowledge of the situation goes beyond his competence. An important role in the expert systems development is played by the software environment that is used during its implementation. The article also deals with the functioning and connection of the software product with the outside world - the object-oriented integrated environment G2, on the basis of which many modern expert systems are built. The areas of application of such intelligent systems are determined and some of the tasks that they are solving are outlined.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6864
ISSN: 1993-9868
2415-3109
Appears in Collections:Нафтогазова енергетика - 2018 - № 1.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6748p.pdf916.24 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.