Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6871
Title: Пристрій для визначення ентропії
Authors: Воронич, А. Р.
Николайчук, Л. М.
Возна, Н. Я.
Пастух, Т. І.
Issue Date: 2017
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 121046 U Україна, МПК G06F 17/00. Пристрій для визначення ентропії / Воронич А. Р., Николайчук Л. М., Возна Н. Я., Пастух Т. І. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 2017 05669 ; заявлено 08.06.17 ; опубл. 27.11.17, Бюл. № 22. – 5 с. : іл.
Abstract: Пристрій для визначення ентропії містить аналого-цифровий перетворювач (АЦП), вхід якого з'єднаний з входом пристрою, синхронізатор, логічні елементи, лічильники, шифратори та пірамідальний суматор, у кожному каналі містить лічильник, вихід якого з'єднаний з входом шифратора, вихід якого з'єднаний з відповідним першим входом пірамідального суматора, вихід якого є виходом пристрою. Вхід АЦП з'єднаний з першими входами всіх парафазних компараторів, другі входи яких з'єднані з відповідними виходами взірцевих резисторів. Прямий вихід кожного і-го компаратора з'єднаний з першим входом і-го логічного елемента І-НІ, другий вхід якого з'єднаний з другим інверсним виходом (і+1)-го компаратора. Третій вхід всіх логічних елементів І-НІ з'єднаний з першим виходом синхронізатора, другий вихід якого з'єднаний з другим входом пірамідального суматора і першим входом всіх лічильників, другі входи яких з'єднані з виходами відповідних логічних елементів І-НІ.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6871
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
121046.pdf369.27 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.