Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6885
Title: Установка для дослідження впливу розчинів поверхнево-активних речовин і механічних навантажень на тріщинуватість низькопроникних нафтогазоносних колекторів
Authors: Кісіль, І. С.
Кучірка, Ю. М.
Барна, О. Б.
Бажалук, Я. М.
Issue Date: 2017
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 115484 С2 Україна, МПК E21B 49/00 G01N 15/08. Установка для дослідження впливу розчинів поверхнево-активних речовин і механічних навантажень на тріщинуватість низькопроникних нафтогазоносних колекторів / Кісіль І. С., Кучірка Ю. М., Барна О. Б., Бажалук Я. М. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a 2016 00111 ; заявлено 04.01.2016. ; опубл. 10.11.2017, Бюл. № 21. – 5 с. : іл.
Abstract: Винахід належить до нафтогазовидобувної промисловості, зокрема до установок для дослідження зразків низькопроникних нафтогазоносних колекторів та відтворення процесів, що відбуваються у цих колекторах під час одночасного впливу на них розчинів поверхнево-активних речовин (ПАР) і механічних навантажень. Установка включає камеру, насос високого тиску, давачі температури і надлишкового тиску, блок нагріву досліджуваного зразка і розчину ПАР, блок створення статичного тиску на досліджуваний зразок, блок збору і оброблення інформації та персональний комп'ютер. Додатково установка включає блок генерації коливань високого тиску у камері для забезпечення механічних вібраційних впливів на досліджуваний зразок із заданою частотою. Досягається підвищення спектра досліджень впливу розчинів ПАР на тріщинуватість гірських порід, включаючи вплив різноманітних динамічних навантажень та їх частоти на тріщинуватість низькопроникного нафтогазоносного колектора за присутності розчинів ПАР.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6885
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
115484.pdf219.77 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.