Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6891
Title: Спосіб визначення впливу високомінералізованих пластових вод на природні води
Authors: Пукіш, А. В.
Мандрик, О. М.
Issue Date: 2018
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 122650 U Україна, МПК G01N 33/18. Спосіб визначення впливу високомінералізованих пластових вод на природні води / Пукіш А. В., Мандрик О. М. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 2016 13137 ; заявлено 22.12.16 ; опубл. 25.01.18, Бюл. № 2. – 4 с.
Abstract: Спосіб визначення впливу високомінералізованих пластових вод на природні води полягає у розрахунку кореляційних зв'язків між значеннями концентрацій основних макроіонів, а також загальною мінералізацією води. Встановлюють факт впливу пластових вод на природні прісні води, який визначається тіснотою взаємозв’язків між основними фонами водорозчинних солей та загальною мінералізацією води і не залежить від значення загальної мінералізації води та величини абсолютних значень концентрацій іонів натрію і хлоридів.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6891
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
122650.pdf205.11 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.