Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6927
Title: Підвищення рівня екологічної безпеки міських автотранспортних мереж (на прикладі м. Івано-Франківськ)
Authors: Забишний, Я. О.
Issue Date: 2017
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Забишний, Ярослав Олександрович Підвищення рівня екологічної безпеки міських автотранспортних мереж (на прикладі м. Івано-Франківськ) : дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" : Дата захисту 30.03.17 / Я. О. Забишний. - Івано-Франківськ, 2017. - 150 с.
Abstract: Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є оцінка шкідливого впливу автотранспорту на довкілля, невпорядкованості руху автотранспортних потоків та підвищення рівня екологічної безпеки шляхом розробки прикладних, програмних, організаційних і технічних засобів екологічного моніторингу. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: - дослідити зв’язок системи «дорожні умови - транспортні потоки - навколишнє середовище», природні і техногенні фактори, які формують хімічне і фізичне забруднення довкілля автомобільним транспортом міських агломерацій; - дослідити компонентний вплив транспортних засобів на концентрацію сумарних викидів шкідливих речовин у залежності від кількості та типу автомобілів, провести моделювання за допомогою багатофакторного кореляційно-регресійного аналізу; - розробити імовірнісну математичну модель, що дозволить попередити дорожньо-транспортні пригоди від сукупності дій дорожніх факторів; - удосконалити методологію прогнозування коефіцієнта зчеплення від поверхневої обробки дорожнього покриття для поліпшення дорожніх умов руху автотранспорту; - за допомогою математичного моделювання оцінити підвищення безпеки дорожнього руху в межах міських агломерацій на розв’язках в одному рівні з віднесеними лівими поворотами; - запропонувати оптимізаційну схему планування маршрутної мережі міста щодо підвищення рівня екологічної безпеки та безпеки руху. Об’єкт дослідження – вплив транспортних мереж на довкілля та соціальну складову шляхом упорядкування дорожнього руху. Предмет дослідження – методи та засоби підвищення екологічної безпеки міських автотранспортних мереж.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6927
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d607.pdf3.24 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.