Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6928
Title: Науково-методологічні основи екологічної безпеки при забрудненні атмосферного повітря газопиловими викидами промислових підприємств
Authors: Гурець, Л. Л.
Issue Date: 2017
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Гурець, Лариса Леонідівна Науково-методологічні основи екологічної безпеки при забрудненні атмосферного повітря газопиловими викидами промислових підприємств : дис. ... д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" : Дата захисту 20.04.17 / Л. Л. Гурець. - Суми, 2017. - 313 с.
Abstract: Метою роботи є обґрунтування та розроблення науково-методологічних засад підвищення рівня екологічної безпеки атмосферного повітря шляхом застосування високоефективного газоочисного обладнання. Для досягнення поставленої мети вирішувалися такі завдання: - провести оцінку стану екологічної безпеки при забрудненні атмосферного повітря викидами промислових підприємств та обґрунтувати необхідність застосування високоефективного газоочисного обладнання для зменшення техногенного навантаження на довкілля; - з метою підвищення рівня екологічної безпеки населених пунктів та прогнозування забруднення атмосферного повітря провести математичне моделювання розповсюдження викидів промислових підприємств в умовах міської забудови; - провести системний аналіз факторів впливу на стан екологічної безпеки при забрудненні атмосферного повітря та методів оптимізації пилогазоочисних процесів; - розробити методологію вибору пилогазоочисного обладнання та здійснити на її основі вибір високоефективних газоочисних апаратів, які дозволять проводити комплексне очищення відхідних газів промислових підприємств та забезпечують стійку роботу систем газоочищення; - обґрунтувати принципи вибору абсорбентів для хемосорбційного очищення викидних газів промислових виробництв з урахуванням вимог екологічної безпеки; - провести теоретичні та експериментальні дослідження гідродинаміки, масообміну та пиловловлення у вибраних високоефективних газоочисних апаратах та визначити оптимальні режимні параметри проведення процесу газоочищення; - провести випробування розроблених схем очищення та досліджуваних апаратів на дослідно-промислових установках і перевірку визначених параметрів проведення процесу газоочищення в умовах комплексного забруднення відхідних газів. Об'єкт дослідження – техногенне навантаження на довкілля від забруднення атмосферного повітря викидами промислових підприємств. Предмет дослідження – зниження рівня забруднення атмосферного повітря при застосуванні високоефективного газоочисного обладнання.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6928
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d609.pdf7.85 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.