Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6947
Title: Підвищення ефективності експлуатації підземних сховищ газу в багатопластових покладах
Authors: Заєць, В. О.
Issue Date: 2015
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Заєць, Віктор Олександрович Підвищення ефективності експлуатації підземних сховищ газу в багатопластових покладах : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" : Дата захисту 22.10.15 / В. О. Заєць. - Івано-Франківськ, 2015. - 177 с.
Abstract: Вивчення закономірностей протікання гідрогазодинамічних процесів в пористому середовищі з метою підвищення ефективності експлуатаційних параметрів для якісного прогнозування процесів формування і циклічної експлуатації підземних сховищ газу у виснажених газових, газоконденсатних покладах та водоносних пластах в багатопластових ПСГ. Поставлена мета реалізується через вирішення наступних задач: 1 Провести аналіз роботи існуючих однопластових і багатопластових підземних сховищ газу. 2. Дослідити теоретичні передумови розробки методів моделювання багатопластових підземних сховищ газу. 3. Розробити режими роботи для ефективного використання підземних сховищ газу. 4. Провести промислову апробацію оптимізаційних режимів роботи підземних сховищ газу на основі розроблених методів і способів. Об’єкт досліджень – підземні сховища газу України, створені у виснажених газових, газоконденсатних покладах та водоносних пластах із пружноводонапірним режимом експлуатації. Предмет дослідження - газогідродинамічні процеси в пористому середовищі багатопластового покладу ПСГ під час його формування і циклічної експлуатації. Методи дослідження: математичне моделювання нестаціонарних процесів в покладах ПСГ, статистичні та експериментальні дослідження процесів взаємного витиснення води газом в пористому середовищі. диференційні та інтегральні обчислення, сімплекс - метод.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6947
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d556.pdf6.56 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.