Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6979
Title: Економічні передумови застосування методів інтенсифікації при розробці родовищ із важковидобувними запасами в Україні
Authors: Пілка, М. С.
Keywords: ресурси
особливості розробки
економічні проблеми
інвестування розвідки і розробки
resources
feature development
economic problems
joint investment in exploration and development
Issue Date: 2017
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Пілка М. С. Економічні передумови застосування методів інтенсифікації при розробці родовищ із важковидобувними запасами в Україні / М. С. Пілка // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2017. - №1. - С. 36-47.
Abstract: Розглянуто перспективи зростання видобутку вуглеводнів в Україні, існуючі прогнози світових потреб в енергії до 2035 року та роль викопних видів палива і відновлювальних джерел енергії в паливно-енергетичному балансі. Проаналізовано основні чинники збільшення енергетичних потреб до 2035 року. Наведено структуру податкових надходжень до державного бюджету та структуру податкових надходжень від усіх видобувних компаній в Україні. Подано класифікацію методів інтенсифікації видобутку вуглеводнів. Описано основні методи інтенсифікації видобутку різних категорій запасів вуглеводнів, які відносяться до важковидобувних. Розглянуто економічний механізм освоєння залишкових запасів вуглеводнів, проблеми розробки покладів високов’язких нафт і природніх бітумів та методи вилучення запасів вуглеводнів з низькопроникних колекторів. Наведено приклади роботи найбільших видобувних компаній України у сфері інтенсифікації видобутку вуглеводнів та залучення міжнародних компаній для виконання операцій з гідророзриву пластів. Описано проблеми видобутку газу в Україні та шляхи їх подолання, а також економічного обґрунтування вибору свердловин для проведення інтенсифікаційних робіт. Здійснено аналіз проблем та умов залучення інвестицій у розвідку, розробку й промисловий видобуток вуглеводнів в Україні.
The article explores the prospects for the growth of hydrocarbon production in Ukraine, existing forecasts of world energy needs by 2035 and the role of fossil fuels and renewable energy sources in the fuel and energy balance are considered. The main factors of increasing energy needs up to 2035 are analyzed. The structure of tax revenues in the state budget and the structure of tax revenues from all mining companies in Ukraine is given. Classification of methods of intensification of hydrocarbon production is presented. The main methods of intensification of extraction of various categories of hydrocarbon reserves related to hard-to-recover are described. The economic mechanism for developing residual hydrocarbon reserves, the problems of developing deposits of high-viscosity oils and natural bitumen, and methods for extracting hydrocarbon reserves from low-permeability reservoirs are considered. Examples are given of the work of the largest extractive companies in Ukraine in the field of intensification of hydrocarbon production and attraction of international companies to perform operations with hydraulic fracturing. The problems of gas production in Ukraine and ways to overcome them are described, as well as the issue of economically feasible selection of wells for intensification. The analysis of problems and conditions of attraction of investments into exploration, development and industrial production of hydrocarbons in Ukraine is carried out.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6979
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2017 - № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
36.pdf411.98 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.