Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6980
Title: Оптимізація факторів внутрішнього середовища газотранспортних підприємств на основі моделі McKinsey 7S з застосуванням методу нечітких множин
Authors: Запухляк, І. Б.
Keywords: внутрішнє середовище підприємства
модель McKinsey 7S
нечітка логіка
оптимізація факторів
готовність до змін
газотранспортне підприємство
internal environment
the model McKinsey 7S
fuzzy logic
optimization factors
readiness to change
gas transmission companies
Issue Date: 2017
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Запухляк І. Б. Оптимізація факторів внутрішнього середовища газотранспортних підприємств на основі моделі McKinsey 7S із застосуванням методу нечітких множин / І. Б Запухляк. // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2017. - №1. - С. 47-53.
Abstract: В статті здійснено комплексне наукове обґрунтування застосування моделі McKinsey 7S в процесі структуризації внутрішнього середовища газотранспортних підприємств з врахуванням техніко-технологічних та організаційно-економічних особливостей їх функціонування. Сформовано етапи оцінювання елементів внутрішнього середовища підприємств з позиції їх готовності до змін. Обґрунтовано доцільність та необхідність використання теорії нечіткої логіки в процесі оптимізації факторів внутрішнього середовища газотранспортних підприємств з метою підвищення їх готовності до змін, а відтак – стійкості функціонування і розвитку.
In the article the complex scientific justification applying McKinsey 7S model in the process of structuring the internal environment of the gas transmission companies, taking into account technical and technological, organizational and economic features of their functioning. Formed stages of evaluation elements internal environment from a position of readiness to change. The expediency and the need to use fuzzy logic to process optimization factors of the internal environment of gas transmission companies to improve their readiness for change, and therefore – and the sustainability of development.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6980
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2017 - № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
47.pdf481.29 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.