Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6982
Title: Розвиток людських ресурсів у сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємств: теорія і практика
Authors: Псюк, Р. М.
Keywords: управління
людські ресурси
зовнішньоекономічна діяльність
команда
компетенції
інформація
management
human resources
foreign economic activity
team
competencies
information
Issue Date: 2017
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Псюк Р. М. Розвиток людських ресурсів у сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємств: теорія і практика / Р. М. Псюк // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2017. - №1. - С. 68-75.
Abstract: У статті досліджено питання передумов розвитку людських ресурсів підприємства. Акцент зроблено на сферу зовнішньоекономічної діяльності, яка вимагає застосування сучасних технологій управління людськими ресурсами. Дано порівняльну характеристику базовим категоріям, що визначають особливості погляду на діяльність людей в організації, зокрема: управління персоналом, управління людськими ресурсами, управління людським капіталом. На онові аналізу еволюційного розвитку експортоорієнтованого підприємства розглянуто передумови змін організаційного проектування, орієнтованого не тільки на зміну функціональних обов’язків комерційних структур, але і на врахування впливу внутрішніх і зовнішніх факторів на результати зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Висвітлено сучасні технології управління людськими ресурсами, зокрема застосування командного управління, використання компетенційного підходу та розвиток адекватних комунікацій на підприємстві. Запропоновано напрями та шляхи удосконалення процесу управління людськими ресурсами, зокрема у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
Abstract. The article examines the preconditions for the development of human resources of the enterprise. The emphasis is made on the field of foreign economic activity, which requires the use of modern human resources management technologies. The comparative characteristic is given to the basic categories that determine the peculiarities of the view on the activities of people in the organization, in particular: personnel management, human resources management, human capital management. On the basis of the evolutionary development analysis of the export-oriented enterprise, the preconditions of changes in organizational design, oriented not only on the change of functional responsibilities of commercial structures, but also on the influence of internal and external factors on the results of foreign economic activity of the enterprise, are considered. The modern technologies of human resources management are considered, in particular, the use of command management, the use of a competent approach, the formation of organizational culture and the development of adequate communications at the enterprise. The directions and ways of improvement of the human resources management process, in particular in the sphere of foreign economic activity, are offered.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6982
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2017 - № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
68.pdf516.12 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.