Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6984
Title: Ідентифікація джерел капіталу бренду роздрібного ринку нафтопродуктів на основі «ДНК»-підходу
Authors: Малинка, О. Я.
Устенко, А. О.
Keywords: бренд
капітал бренду
«ДНК»-підхід до побудови бренду
роздрібний ринок нафтопродуктів
brand
brand equity
"DNA"-approach to brand building
oil retail market
Issue Date: 2017
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Малинка О. Я. Ідентифікація джерел капіталу бренду роздрібного ринку нафтопродуктів на основі «ДНК»-підходу/ О. Я. Малинка, А.О. Устенко// Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2017. - №2. - С. 14-29.
Abstract: Проведено комплексний аналіз джерел формування капіталу бренду роздрібного ринку світлих нафтопродуктів на основі "ДНК"- підходу, у результаті чого виділено ряд інструментів та методів, за допомогою яких можна оцінити ефект від окремих компонентів ідентичності бренду (асоціацій, іміджу, індивідуальності, місця (позиції), сприйнятої якості, цінності та ядра) на визначеному ринковому сегменті. Для оцінки ефекту окремих компонентів бренду «ОККО» запропоновано використовувати такі інструменти та методи: опитування і спостереження, експертних оцінок, довільних асоціацій, розгорнутих запитань, шкал, побудову карти брендового сприйняття, бренд-меппінгу, аналіз суб’єктивної класифікації брендів, побудову карти візуального сприйняття товару, EquiTrend, побудову карт визначення номінальної цінності бренду і матриці розгортання якісних функцій, тестування сприйняття і впізнавання атрибутів бренду, тестування легкості пригадування бренду, тестування лояльності до бренду, тестування можливості заміни бренду. Адже для підприємства важливо оцінити споживче сприйняття бренду (проаналізувати вплив компонентів його ідентичності на споживчі враження від контакту з продуктом), щоб досягати максимального співпадання запланованого і сприйнятого змісту бренду. Для цього потрібно мати повноцінне уявлення про те, як споживачі купують і використовують товар, а головне — про те, що вони знають, думають і відчувають.
A comprehensive analysis of the sources of capital formation of the brand of the retail market of light oil products on the basis of a "DNA" approach has been carried out. As a result, a number of tools and methods have been identified with which it is possible to evaluate the effect of individual components of brand identity (associations, image, individuality, location, perceived quality, value and core) on a particular market segment. To evaluate the effect of individual components of the OKKO brand, it is suggested to use such tools and methods: survey and observation, expert assessments, arbitrary associations, detailed questions, scales, brand perception mapping, brand mapping, subjective brand classification analysis, visual perception mapping goods, EquiTrend, the construction of maps for determining the nominal value of the brand and the matrix for the deployment of quality functions, testing the perception and recognition of brand attributes, testing ease of remembering brand loyalty to the brand testing, testing the possibility of replacing the brand. After all, it is important for the company to assess the consumer perception of the brand (to analyze the impact of its identity components on consumer impressions of contact with the product) in order to achieve the maximum coincidence of the planned and perceived brand content. To do this, it is needed to have a full understanding of how consumers buy and use the goods, and most importantly - about what they know, how think and feel.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6984
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2017 - № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14.pdf503.73 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.