Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6986
Title: Позамовна система оперативного управління: головні особливості та ознаки
Authors: Артем’єв, В. В.
Keywords: управління
диспетчеризація
стохастичність
графік
проектування
виробництво
узгодження
management
scheduling
stochastic
grid schedule
production
coordination
Issue Date: 2017
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Артем’єв В. В. Позамовна система оперативного управління: головні особливості та ознаки/ В. В. Артем’єв// Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2017. - №2. - С. 37-45
Abstract: В статті розглядається методика розробки позамовної системи оперативного управління в умовах одиничного типу виробництва. По-перше, значна увага приділяється удосконаленню календарного планування: а) розроблений спосіб календарного узгодження між технічною підготовкою та основним виробництвом в умовах стохастичного сіткового графіка технічної підготовки. Розглянуті варіанти названого узгодження, які дають можливість встановлювати директивні терміни початку проектування, виходячи із директивного терміну початку виробництва виробів, для яких розробляється технічна документація. б) представлена методика перетворення сіткового календарного план-графіка в стрічкові календарні план-графіки по кількості повних шляхів сіткової моделі. Названий підхід об’єднує в загальний об’ємно-календарний простір технічну підготовку з основним виробництвом за методами його побудови та організації виконання. По-друге, розглянуті особливості організації диспетчерування в умовах одиничного типу виробництва. А саме: - головним параметром контролю вважається тривалість виробничого циклу, а також тривалість окремих робіт та шляхів сіткової моделі процесу проектування, в той час як в умовах серійного виробництва головним параметром управління (контролю) є величина партії запуску- випуску; - основним обліковим документом оперативного обліку та контролю в цехах основного виробництва та відділах технічної підготовки запропонований маршрутний лист. Розглядається методика його розробки та головне призначення; - основним об’ємно-календарним інформаційним носієм представлена картотека комплектації по цехам основного виробництва та відділах технічної підготовки, за допомогою якої диспетчерська служба на кожну поточну дату звітного періоду встановлює стан виробничої системи по всьому виробничому ланцюгу. Розглянуте удосконалення диспетчеризації закладає основу інформаційно-комп’ютерного варіанту управління (ІКВСОУ) в межах позамовної системи оперативного управління виробництвом.
The article deals with the methodology for developing a customized system of operational control under conditions of a single type of production. Firstly, considerable attention is paid to improving scheduling: a) a method of calendar coordination between technical training and basic production in the conditions of a stochastic network schedule of technical preparation is developed. The variants of the named coordination are considered, which make it possible to establish the directive dates for the beginning of the design, proceeding from the directive date for the beginning of the production of products for which the technical documentation is being developed. b) the technique of rebuilding the network calendar schedule into tape calendar schedules for the number of complete paths of the network model is presented. The named approach unites in a single volumetric-calendar space technical training with the main production behind the methods of its construction and organization of implementation. Secondly, the features of the organization of dispatching in the conditions of a single production are considered: - the main control parameter is the duration of the production cycle, as well as the duration of individual work and the network model of the design process, while in the batch production the main control parameter is the value of the start-up lot. - The main accounting document for operational accounting and control in the shops of the main production and in the technical training departments is the routing sheet. The methods of its development and main purpose are considered; - the basic volume-calendar information carrier-tool is a card file for the main production shops and technical training departments, through which the dispatch service for each current date of the reporting period establishes the state of the production system along the entire production chain. The considered improvement of dispatching serves as a basis for the information-computer control option (ICBCO) within the framework of the order-based production management system.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6986
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2017 - № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
37-.pdf383.25 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.