Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6992
Title: Аналіз досвіду формування систем управління енергозабезпеченням діяльності провідних економік світу
Other Titles: Analysis of the experience of formation of energy control systems of activity of the leading economics of the world
Authors: Бно-Айріян, М. К.
Keywords: національна економіка
енергобезпека
інновація
служба
уповноважена особа
national economy
energy security
innovation
service
authorized person
Issue Date: 2018
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Бно-Айріян М. К. Аналіз досвіду формування систем управління енергозабезпеченням діяльності провідних економік світу / М. К. Бно-Айріян// Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2018. - №1. - С. 12-22.
Abstract: Метою статті є ідентифікація і теоретичне обґрунтування необхідних і доцільних кроків із забезпечення належної організації енергозабезпечення національних господарств урядами країн з енергодефіцитними економіками на основі аналізу аналогічної роботи урядів країн з розвинутими, енергодивесифікованими і енергетично самодостатніми економіками. В статті виконано порівняльний аналіз організації управління енергозабезпеченням національних економік в США, країнах ЄС і в Україні. Виявлено закономірність утворення урядами цих країн спеціалізованих управлінських структур, в основі якої лежить алгоритм створення підсистеми управління із складових «нормативно-правове забезпечення – спеціалізована організаційна структура – відповідальна особа з особливим статусом», яка на сьогодні в Україні відсутня. На підставі цього обґрунтовано доцільність створення адаптованої до умов і реалій системи публічного управління і адміністрування в Україні спеціалізованої інноваційної державної управлінської структури – Служби Спеціального уповноваженого України з міжнародних енергетичних питань з функціями енергетичної дипломатії. Вказано на необхідність подальшого теоретичного обґрунтування і формування рекомендацій щодо шляхів, умов і ресурсів, необхідних для створення та забезпечення ефективної і результативної діяльності запропонованої інноваційної управлінської структури.
The purpose of the article is to identify and substantiate the necessary and appropriate steps to ensure the proper organization of energy supply of national economies by governments of countries with energy-deficit economies based on the analysis of similar work of governments of developed countries, energy-intensive and energy-self-sufficient economies. The article compares the organization of management of energy supply of national economies in the USA, EU countries and Ukraine. The regularity of the formation of specialized government structures by the governments of these countries is revealed, based on the algorithm of the creation of a subsystem of management from the components of «normative and legal support – a specialized organizational structure - a responsible person with a special status», which today is absent in Ukraine. On the basis of this, the feasibility of the creation of a specialized, innovative state management structure, the Service of the Special Representative of Ukraine for International Energy Issues with the function of energy diplomacy, adapted to the conditions and realities of the system of public administration and administration in Ukraine is substantiated. The necessity of further theoretical substantiation and formation of recommendations concerning the ways, conditions and resources necessary for creation and ensuring the effective and efficient activity of the proposed innovation management structure is indicated.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6992
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2018 - № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12.pdf222.92 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.