Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7001
Title: Аналіз економічної ефективності використання біогазу з відходів та вторинних продуктів тваринництва як палива двигунів внутрішнього згорання
Other Titles: Analysis of economic efficiency of the use of biogases from waste and secondary commodities of fishing as fuel in internal arrangements
Authors: Козак, Ф. В.
Дикун, Т. В.
Гаєва, Л. І.
Дем’янчук, Я. І.
Keywords: біогаз
метан
витрата палива
теплота згоряння
комерційна ефективність
biogas
methane
fuel consumption
heat of combustion
commercial efficiency
Issue Date: 2018
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Козак Ф. В. Аналіз економічної ефективності використання біогазу з відходів та вторинних продуктів тваринництва як палива двигунів внутрішнього згорання / Ф. В. Козак, Т. В. Дикун, Л. І. Гаєва, Я. І. Дем’янчук // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2018. - № 1. - С. 45-52.
Abstract: Природній газ (метан) широко використовується в світі як альтернатива рідкому нафтовому паливу. Це дає можливість зменшити шкідливість викидів в атмосферу, здешевити експлуатацію автотранспорту, а також подовжити строк служби двигунів. Особливо це актуально для України з її потужною мережею АГНКС. Однак природній газ незважаючи на його значні запаси є вичерпуваним ресурсом як і нафта. А отже його вартість невпинно зростає. Альтернативою є використання біогазу – продукту переробки біовідходів різного походження. Однак склад біогазу суттєво відрізняється від природного газу. Для його використання необхідне додаткове очищення від баластних складників або, як варіант, використовувати в якості палива суміш біогазу та природного газу. Проаналізовано перспективи використання біогазу в складі суміші з природнім газом, зміну характеристик палива та його оціночної вартості в залежності від відсоткового вмісту компонентів.
Natural gas (methane) is widely used in the world as an alternative to the use of liquid petroleum fuels. This makes it possible to reduce the harmfulness of emissions into the atmosphere, cheapen the use of motor vehicles, and extend the life of engines. This is especially true for Ukraine with its powerful network of AGNKS. However, natural gas, despite its significant reserves, is an exhaustive resource, like oil. And so its value is constantly increasing. An alternative is to use biogas - a product of recycling biowaste of various origins. However, the composition of biogas is significantly different from natural gas. For its use, additional cleaning is required from the ballast components or, alternatively, as a fuel, a mixture of biogas and natural gas. The prospects of using biogas in the composition of the mixture with natural gas, changes in fuel characteristics and their estimated value depending on the percentage content of the components are analyzed.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7001
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2018 - № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
45.pdf265.85 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.