Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7002
Title: Формування системи ризик-контролінгу нафтогазовидобувних підприємств
Authors: Гринюк, О. І.
Keywords: контролінг
ризик
ризик-контролінг
оцінювання ризиків
Fuzzy Logic
система ризик-контролінгу
нафтогазовидобувне підприємство
BSC
контроллинг
риск
риск-контроллинг
оценка рисков
Fuzzy Logic
система риск-контроллинга
нефтегазодобывающее предприятие
BSC
controlling
risk
risk controlling
risk assessment
fuzzy logic
risk controlling system
oil and gas production enterprise
BSС
Issue Date: 2018
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Гринюк, Оксана Іванівна Формування системи ризик-контролінгу нафтогазовидобувних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" / О. І. Гринюк ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2018. - 21 с.
Abstract: Дисертаційну роботу присвячено розвитку та удосконаленню теоретико-методичних положень, розробленню практичних рекомендацій щодо формування системи ризик-контролінгу НГВП в умовах невизначеності. Проведено дослідження понятійно-категоріального апарату теорії ризику, конкретизовано сутність категорії «ризик» та запропоновано авторське трактування категорії «ризик-контролінг». Удосконалено змістову модель ризик-контролінгу. Визначено місце системи управлінського обліку як інформаційного базису формування системи ризик-контролінгу НГВП на основі процесного підходу та конкретизовано трактування категорії «управлінський облік». Запропоновано модель формування витрат за бізнес-функціями основних бізнес-процесів НГВП. Здійснено аналіз діяльності НГВП, у результаті якого ідентифіковано основні групи ризиків та їх відповідні РУФ. Сформовано вдосконалену типологію ризиків операційної діяльності НГВП за бізнес-процесами. Виявлено причинно-наслідкові взаємозв’язки між РУФ та наслідками ризик-подій на основі діаграми Ісікави, визначено найсуттєвіші РУФ та на основі використання методу повнофакторного експерименту типу 2k еліміновано несуттєві. Розроблено каскадну нечітку модель Мамдані-типу оцінювання і прогнозування ймовірності настання ризиків операційної діяльності НГВП, яка дає змогу поетапно враховувати вплив усіх груп РУФ і отримати на виході інформацію щодо ймовірності настання ризиків операційної діяльності НГВП. Сформовано модель системи ризик-контролінгу НГВП. Запропоновано концептуальну модель управління НГВП на основі системи ризик-контролінгу. Вдосконалено інструментарій ризик-контролінгу, запропоновано модифіковану cистему збалансованих показників (BSC-Risk).
Диссертационная работа посвящена развитию и совершенствованию теоретико-методических положений, разработке практических рекомендаций по формированию системы риск-контроллинга НГДП в условиях неопределенности. Проведено исследование понятийно-категориального аппарата теории риска, конкретизирована сущность категории «риск» и предложена авторская трактовка категории «риск-контроллинг». Усовершенствована содержательная модель риск-контроллинга. Определена роль системы управленческого учета в качестве информационного базиса формирования системы риск-контроллинга НГДП на основе процессного подхода и конкретизирована сущность категории «управленческий учет». Предложена модель формирования расходов по бизнес-функциям основных бизнес-процессов НГДП. Исследованы особенности функционирования нефтегазодобывающих предприятий в условиях неопределенности. Идентифицированы группы рисков операционной деятельности НГДП и соответствующие им РУФ. Сформирована усовершенствованная типология рисков операционной деятельности НГДП по бизнес-процессам. Выявлены причинно-следственные связи между РУФ и последствиями риск-событий на основе диаграммы Исикава, определены существенные РУФ и на основе использования метода полнофакторного эксперимента типа 2k элиминированы несущественные. Разработана каскадная нечеткая модель оценивания и прогнозирования вероятности наступления рисков операционной деятельности НГДП Мамдани-типа, которая позволяет поэтапно учитывать влияние всех групп РУФ и получить на выходе информацию о вероятности наступления рисков операционной деятельности НГДП. Сформирована модель системы риск-контроллинга НГДП. Предложена концептуальная модель управления НГДП на основе системы риск-контроллинга. Усовершенствован инструментарий риск-контроллинга, предложена модифицированная cистема сбалансированных показателей (BSC-Risk).
The Thesis paper is devoted to the deepening of theoretical principles of risk controlling and development of methodological and scientific-applied principles of its implementation into the control system of oil and gas production enterprises. The conceptual and categorical framework of the risk theory has been studied, the author's definition of economic risk controlling category has been formed on the basis of integration of selected basic concepts of controlling and concretized interpretation of risk, according to which the risk controlling has been determined as an integrated sub-system of informational support of management decisions, which focuses on the coordination of the enterprise management system in order to minimize the impact of risk on the achievement of goals of the company and is based on timely identification and prediction of its occurrence by using Mamdani-type fuzzy model in the context of uncertainty of external and internal environments. The conceptual model of risk controlling has been improved. In order to allow the risk controlling system of oil and gas production enterprises to obtain the up-to-date information concerning the possibility of occurrence of risk events, it has been suggested to improve the methodological approach to the calculation of costs by its forming and accounting by business functions of the basic business processes of oil and gas production enterprises. Application of the suggested process model of costs formation allows to improve the accuracy of calculation of costs by business processes and to ensure timely identification of probability of occurrence of risk events. Interpretation of management accounting category has been concretized. Improved typology of specific internal risks of operating activities of oil and gas production enterprises by business processes has been formed. Peculiarities of functioning of oil and gas production enterprises under the conditions of uncertainty have been studied. The groups of risks of operating activities of oil and gas production enterprises and its corresponding risk factors have been identified. Based on the data, obtained as the result of the agreed expert assessment of risk factors of operating activities of oil and gas production enterprises, the key cause-effect relationships between risk factors and the consequences of risk events have been determined based on Ishikawa diagram, which, unlike other tools of risk analysis, provides clear vision of what risk factors’ effect should be minimized firstly in order to achieve the best result of prediction. Nonsignificant risk factors, the level of the negative effect of which is less than 0.05, have been eliminated by using the method of 2k full factorial experiment. The critical analysis of the methodological tools of evaluation and prediction of risks has been conducted, on the basis of which the limited use of deterministic models for complex, open, stochastic, nonlinear systems, which operate in conditions of instability and uncertainty of the external and internal environment, which is represented by oil and gas production enterprises, has been identified. It has been suggested to improve the methodological tools of evaluation and prediction of risks of operating activities of oil and gas production enterprises by application of theory of fuzzy logic and fuzzy sets. The Mamdani-type cascade fuzzy model of evaluation and prediction of the probability of occurrence of risks of operating activities of oil and gas production enterprises has been developed for the first time ever, the basis of which is the process-oriented approach to the classification of risks and which allows to take into account the impact of all groups of risk factors on a step-by-step basis and obtain the output information about the probability of occurrence of risks of all above-mentioned groups of risk factors, which increases the accuracy and adequacy of the evaluation and prediction of risks at all levels of the management of oil and gas production enterprises. The risk controlling system of oil and gas production enterprises has been formed on the basis of cascade fuzzy model of evaluation and prediction of the probability of occurrence of risks and taking into account the specifics of operating activities of oil and gas production enterprises, which includes the following functional subsystems: accounting, analytical, informational, consulting and methodic subsystems, as well as subsystem of control, coordination, and integration. The methodological tools of risk controlling has been improved by forming a modified balanced scorecard system (BSC-Risk) with risk prospect, which, unlike existing ones, does not violate the cause-effect relationships, that are observed between prospects of a classical BSC and risk prospect. The conceptual model of management of oil and gas production іnterprises has been suggested with risk controlling system as the part thereof, the main element of which is the fuzzy model of evaluation and prediction of risks and the BSC-Risk, and which takes into account all of the above-mentioned suggestions as to the formation of risk controlling system and its implementation into the control system of oil and gas production enterprises.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7002
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
an2719.pdf1.91 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.