Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7003
Title: фактори формування економічної безпеки підприємств харчової промисловості туристичного регіону
Authors: Лояк, Л. М.
Keywords: формування
економічна безпека
підприємства харчової промисловості
туристичний регіон
туризм
складові економічної безпеки
чинники економічної безпеки
фактори формування економічної безпеки
formation
economic security
manufacturing industry businesses
tourist area
tourism
economic security components
economic security factors
factors of economic security
Issue Date: 2018
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Лояк Л. М. фактори формування економічної безпеки підприємств харчової промисловості туристичного регіону / Л. М. Лояк // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2018. - № 1. - С. 53-61.
Abstract: Предметом дослідження є теоретико-методологічні засади формування економічної безпеки підприємств харчової промисловості. Метою роботи є дослідження факторів та формуванні шляхів забезпечення економічної безпеки підприємств харчової промисловості в туристичному регіоні. Методи дослідження. У дослідженні використано сукупність наукових методів і підходів, у тому числі логічного узагальнення, системний, метод порівнянь, графічний, що дозволило забезпечити концептуальну єдність дослідження. Результати роботи. У статті обґрунтовано необхідність формування економічної безпеки підприємств харчової промисловості в туристичному регіоні за умови забезпечення сталості процесів функціонування та розвитку підприємств, що є можливим за умов оцінки та зниження негативного впливу зовнішніх та внутрішніх чинників. Галузь застосування результатів: економічні науки та практична діяльність підприємств харчової промисловості. Висновки. Основні підсумки дослідження та його теоретико-методологічні результати можна звести до наступного формулювання: на основі оцінки становища харчової промисловості як стратегічно важливої галузі, яка забезпечує економічний добробут населення регіону та ефективний розвиток туризму, що є нестабільним і залежить від впливу різноманітних факторів (ступінь досконалості законодавчої бази, рівень оподаткування, доступ на світові ринки збуту, інвестиційна привабливість регіону, держави), актуалізує необхідність проведення досліджень та пошуку нових і вдосконалення вже відомих засобів забезпечення системи економічної безпеки. З метою досягнення максимально високого рівня економічної безпеки підприємству необхідно проводити роботу по утриманню в безпеці усіх його функціональних складових, комплексне дослідження впливу різнопланових факторів, що створюють загрози для сталого розвитку та ефективного його функціонування Однак, слід врахувати, що найбільш вагомими щодо забезпечення економічної безпеки підприємств є економіко- правові та організаційні заходи, які формують основу системи безпеки.
The subject of the research is theoretical and methodological basis of economic security in manufacturing businesses formation. The purpose of the study is to research the factors of the ways how to ensure economic security of manufacturing businesses in tourist area. Methods of the research. There is a set of scientific methods and approaches used in the study, including logical synthesis, systematic method of comparison and graphic method, allowing for conceptual coherence. The results of the work. The need for formation of economic security in manufacturing businesses in tourist industry under the condition that the sustainability of operating and development processes is achieved, is justified the article. The sphere of application of the results. In the industry of Economic Science and in practical manufacturing businesses activities. Conclusions. Main outcomes of the research and its theoretical and methodological results can be summarized as the following wording: based on an assessment of condition of food industry as strategically important sphere, that provides economic well-being of the population of the region and effective development of tourism, which is unstable and depends on the impact of different factors (the degree of legislative framework perfection, level of taxation, global distribution market access, investment attractiveness of the region and state), updates the need for study and research of new and improvement of already known methods of safety net ensuring. In order to achieve the highest possible level of economic security, enterprise has to work for retention in security of all its functional components, complex study of the impact of different factors that create threats to its stable development and effective functioning. However, we should take into account that the economic and legal institutional arrangements which form the basis of security system, are significant for economic security.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7003
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2018 - № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
53.pdf216.62 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.