Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7007
Title: Дослідження зрілості проектної діяльності підприємств електропостачання
Other Titles: Research the maturity of project activity of powr supply companies
Authors: Савка, Ю. В.
Keywords: планування
розвиток
проект
зрілість проектної діяльності
підприємства електропостачання
planning
development
project
maturity of the project activity
power supply companies
Issue Date: 2018
Citation: Савка Ю. В. Дослідження зрілості проектної діяльності підприємств електропостачання/ Ю. В. Савка// Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2018. - № 1. - С. 90-100.
Abstract: Обґрунтовано актуальність проектної діяльності для забезпечення розвитку підприємств електропостачання. Узагальнено, що проектна діяльність дозволяє гнучко підходити до питання пошуку джерел фінансування заходів, спрямованих на розвиток підприємств. Обґрунтовано передумови та тренди імплементації проектної діяльності у вітчизняну практику. Запропоновано методику оцінювання рівня зрілості проектної діяльності підприємств електропостачання на основі виділення та характеристики етапів даного процесу, визначено ключові критерії впровадження та удосконалення проектної діяльності на підприємствах електропостачання. Ідентифіковано поточний рівень зрілості проектної діяльності на прикладі підприємства електропостачання. Виділено сильні, слабкі сторони, а також можливості і загрози впровадження проектної діяльності для досліджуваних підприємств. Запропоновано заходи щодо впровадження проектної діяльності на підприємствах електропостачання.
The urgency of the project activity for providing of the development of the power supply enterprises is substantiated. It is generalized that the project activity allows the flexibly approach to the question of finance sources finding for measures aimed to the development of enterprises. The preconditions and trends of implementation of the project activity in the domestic practice are substantiated. The method of evaluation of the level of maturity of the project activity of power supply companies that is based on the selection and characteristics of the stages of this process is proposed, the key criteria of implementation and improvement of the project activity at the power supply enterprises are determined. The current level of maturity of the project activity is identified on the example of the electricity supply company. Strengths, weaknesses, as well as opportunities and threats of implementation of the project activity for the investigated enterprises are highlighted. Measures to implement the project activity at power supply companies are proposed.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7007
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2018 - № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
90.pdf339.92 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.