Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7015
Title: Смарт-спеціалізація розвитку регіону як важливий напрям підвищення його конкурентоспроможності та інноваційної активності
Other Titles: Smart-specialization of regional development as an important direction of improvement its competitiveness and innovative activity
Authors: Яцюк, О. С.
Keywords: смарт-спеціалізація
регіональний розвиток
інновації
стратегія
конкурентоспроможність
smart specialization
regional development
innovations
strategy
competitiveness
Issue Date: 2018
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Яцюк О. С. Смарт-спеціалізація розвитку регіону як важливий напрям підвищення його конкурентоспроможності та інноваційної активності / О. С. Яцюк// Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2018. - № 2. - С. 54-60.
Abstract: Дослідження присвячене розкриттю економічної суті смарт-спеціалізації розвитку регіону та виявленню напрямів впливу такої спеціалізації на підвищення конкурентоспроможності та інноваційної активності регіону. Визначено, що концепція старт-спеціалізації передбачає взаємозв'язок між наукою, освітою і економікою, причому у контексті регіонального розвитку мова іде про тріаду «бізнес-наука-громадська сфера». Відповідно до цих відносин мета старт-спеціалізації – це оптимальне використовування потенціалу окремих регіонів і країн через максимальне пристосування можливих напрямів розвитку науки і освіти у цих регіонах або країнах до їх конкретних соціально-економічних умов. Встановлено, що основною перевагою смарт-спеціалізації на рівні регіону є підвищення його конкурентоспроможності та інноваційної активності, оскільки наявність інновацій в сучасному глобалізованому світі є основним фактором економічного росту. Констатовано необхідність впровадження концепції смарт-спеціалізації в Україні в сфері регіональної політики, в першу чергу в напрямі залучення університетів, інших закладів освіти та дослідницьких центрів до визначення порівняльних переваг регіонів та формування стратегій їх розвитку на основі спеціалізації на реалізації таких переваг.
The research is devoted to the economic essence disclosure of smart specialization in the regional development and the identification of impact directions of such specialization on regional competitiveness and innovation activity. It is determined that smart specialization concept involves the relationship between science, education and economy, and in the context of regional development we are talking about the triad "business – science – public sphere". In accordance with these relations, the smart specialization goal is the optimal use of individual regions and countries potential through the maximum adaptation of possible development directions of science and education in these regions or countries to their specific socio-economic conditions. It has been established that the main advantage of smart specialization at the regional level is to increase its competitiveness and innovation activity, because availability of innovations in modern globalized world is a major economic growth factor. It has been determined the necessity of smart specialization concept implementation in Ukraine in regional policy field, primarily in the direction of attracting universities, other educational institutions and research centers to the determination of regions comparative advantages and to the formulation of strategies for their development based on specialization on such advantages realization.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7015
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2018 - № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
54.pdf683.74 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.